Läs senare

Nya lagar för skolan 2018

LagarTioårig skolplikt, återinförda stadieindelningar med timplaner, moderna språk senast i årskurs 6. Det är några av de lagförändringar som träder i kraft inom utbildningsområdet under 2018.

av Lenita Jällhage
09 Jan 2018
09 Jan 2018
Illustration: Colourbox

Rektorer får från årsskiftet, genom förändringar i skollagen, större makt över vilka politiska partier som hen vill bjuda in för att medverka i utbildningen. Men urvalet måste ske utifrån en objektiv grund.

Skolplikten förlängs med ett år till tio år genom att förskoleklassen blir obligatorisk. Regeringen har i en förordning beslutat om fortsatt stöd till ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Man har också beslutat att Malmö högskola från och med årsskiftet får kalla sig universitet.

Från halvårsskiftet juni/juli träder ytterligare ett par lagar i kraft. Stadieindelningen med låg, mellan och högstadium återinförs i skollagen och timplanen i grundskolan delas upp i dessa stadier. Stadieindelningen innebär att undervisningen i moderna språk som exempelvis spanska, franska och tyska ska påbörjas senast i årskurs 6. Det innebär också att betyg i grundskolan och sameskolan ska sättas i samtliga ämnen från och med årskurs 6.

De nationella proven ska få större betydelse från halvårsskiftet och det ska startas en försöksverksamhet med digitala nationella prov, extern bedömning och medbedömning av proven.

ur Lärarförbundets Magasin