Läs senare

Nya regler för partier i skolan

DemokratiRegeringen föreslår, inför valen nästa år, nya regler kring hur politiska partier kan bjudas in till skolor. Rektorn får exempelvis rätt att begränsa antalet partier till enbart riksdagspartierna.
– Jag hoppas att den här paragrafen leder till att politiska partier bjuds in i större utsträckning till skolan, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

 

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

I lagrådsremissen med förslaget till ändringen i skollagen, har rektorerna en central roll. Det är rektor som bestämmer om partier alls ska bjudas in, och vilka som ska bjudas in. Men det ska bli lättare för dem att göra rätt, med tydligare regler.

– Rektorer har ibland avstått från att bjuda in politiska partier, eftersom reglerna varit oklara, säger Ekström och nämner att en del skolor uppfattat det som att alla partier måste bjudas in.

Det nya förslaget innebär att rektorn ska kunna begränsa inbjudan till valda partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige, landstings- eller regionfullmäktige eller Europaparlamentet.

Men rektorn kan även göra ett annat urval, så länge det görs på objektiv grund.

Skolorna får dock inte utesluta ett parti enbart på grund av att det har åsikter som uppfattas som odemokratiska.

Bakgrunden till lagförslaget är erfarenheter från den förra valrörelsen, då det bland annat förekom att elever demonstrerade mot besök av Sverigedemokraterna. Många rektorer frågade sig var gränsen för skolans öppenhet skulle dras, då risken för bråk och kontroverser stal tid och resurser. Dåvarande utbildningsministern Jan Björklund (L) tillsatte en utredning i augusti 2014 och i januari 2016 presenterade utredaren Johan Hirschfeldt sitt betänkande.

Anna Ekström vill att reglerna ska börja tillämpas den 1 januari 2018, det vill säga när valåret inleds.

Förslaget till ändring i skollagen

  • Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. 
  • Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet.
  • Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än som anges i första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv grund.
  • Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola enligt första eller andra stycket behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet.
  • Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier.
    Källa: Regeringskansliet, lagrådsremissen

ur Lärarförbundets Magasin