Läs senare

Nya regler för skolan 2019

Lagstiftning Mer matte i grundskolan, legitimation på fritids och hårdare kontroller av friskoleägare. I väntan på en ordinarie regering – håll till godo med en genomgång av de kända förändringarna för skolan och lärarna 2019.

De politiska partierna har nu fått till den 16 januari på sig att försöka få till underlag till en ny regering. Då sker den tredje statsministeromröstningen i riksdagen. Lyckas man inte då är det bara ett försök kvar – med omröstning den 23 januari. Blir ingen statsminister accepterad av riksdagen då heller ska extraval hållas senast i april.

Bild: Max Entin

Den 19 december riktade riksdagen två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till övergångsregeringen Lövfen. Det var en konsekvens av att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstats igenom en vecka tidigare. Man vill nu att övergångsregeringen utreder införandet av en obligatorisk språkförskola och tar fram ett lagförslag om tioårig grundskola.

Beroende på vilken regering Sverige till sist får kan dessa uppdrag finns kvar, ändras eller tas bort. Osäkert alltså.

En hel del förändringar av lagar och regler på skolans område är dock redan spikade:

Detta gäller från 1 januari:

Förskola på nationella minoritetsspråk. De regler som finns förs över till skollagen och förstärks.

Skolchefskrav. Skolans huvudmän ska utse skolchefer som ska hjälpa huvudmannen att se till att skolverksamheten följer föreskrifterna för utbildningen.

Ägarprövning. Kraven skärps på att fristående huvudmän har ekonomiska förutsättningar att driva skola – både för att få tillstånd och när verksamheten väl är igång. Större ägare och ledning ska också ha erfarenhet eller insikt i lagstiftningen. Dessutom ska de lämplighetsprövas genom att uppgifter från bland annat polisen och kronofogdemyndigheten hämtas in.

Tydligare regler för att komma tillrätta med allvarliga missförhållanden. Om en kommun inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen får inspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Kommunen betalar kostnaden.

Den 1 april avskaffas avdragsrätten för fackföreningsmedlemskap, i enlighet med Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation.

Och detta gäller från 1 juli

Förskolans reviderade läroplan träder i kraft. Det innebär bland annat att förskolecheferna blir rektorer och måste genomgå den obligatoriska befattningsutbildningen. Andra förändringar handlar om förskollärares ansvar i undervisningen och en ökad betoning på digital kompetens i undervisningen.

Krav på pedagogisk insikt. Huvudmän som anställer förskolechefer och rektorer måste säkerställa att dessa har skaffat sig pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet.

Legitimation i fritidshemmet. För att få undervisa och ansvara för undervisning på fritidshem krävs lärarlegitimation och behörighet. Det innebär att dagens undantag i lagen försvinner.

Läsa, skriva, räkna-garantin. Garantin förs in i skollagen vilket innebär att elever som behöver stöd tidigt ska få det utifrån sina behov. Det blir även en garanti för tidiga stödinsatser i förskolan.

Mer matematik och idrott – mindre fritt val. På grundskolans högstadium införs ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. I i idrott och hälsa blir det ytterligare garanterade 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. Förändringarna gäller från och med de elever som börjar årskurs 7 till hösten.

Även i grundsärskolan och specialskolan införs mer garanterad undervisning i matematik. I sameskolan ska Skolverket undersöka om undervisningstiden i idrott och hälsa bör utökas, vilket ska redovisas till regeringen i januari.

Stadieindelning i specialskolan. Kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan stadieindelas. Dessutom införs kunskapskrav för svenska i årskurs 3 för samma elevgrupp.

Introduktionsprogrammen på gymnasiet. Planen för utbildningen ska innehålla information om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Den tidigare preparandutbildningen ersätts av programinriktat val. Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda.

ur Lärarförbundets Magasin