Läs senare

Nyanlända elever får egen kö till populära friskolor

Från den 1 november ska nyanlända elever kunna få förtur till de friskolor som har köer. Det beslutet väntas riksdagen fatta i dag onsdag. Academedia och Kunskapsskolan står i startgroparna, medan Engelska skolan avvaktar.

28 sep 2016

Regeringen och allianspartierna är eniga om att ett begränsat antal nyanlända elever per läsår, en särskild kvot, ska kunna gå före övriga sökande på de friskolor i Sverige som har kö. Sverigedemokraterna är emot och väntas reservera sig mot beslutet när riksdagen fattar beslut på onsdagen. 
 

Att införa kvoten blir frivilligt. Lärarnas tidning har frågat de tre största friskolekoncernerna för grundskolan – Academedia, Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan – om de har för avsikt att införa kvotgrupper på de skolor där de har kö och hur de planerat inför det väntade beslutet. 
 

Cecilia Alpstig, informationschef på Kunskapsskolan, bedömer att 20 av koncernens 29 grundskolor behöver använda den nya frikvoten för att kunna göra plats för nyanlända. Hur den befintliga kön kommer att påverkas från nästa läsår har man ännu inte beslutat. Men skolor med begränsade lokaler och många sökande kommer under detta läsår att ta emot de nyanlända eleverna succesivt.
Kunskapsskolan kommer ta in nyanlända i befintliga klasser men även skapa mindre grupper i befintliga lokaler, som exempelvis skolbibliotek.  De måste även bygga om en del lokaler och hyra in sig i angränsande lokaler men de planerar inte att bygga nytt. 

– Det kommer inte att ske över en natt efter den 1 november. Sannolikt kommer de flesta av våra skolor att komma igång med nya grupper efter årsskiftet. Vi har också skolor där vi gärna tar emot nyanlända men där kommunen i dagsläget inte har behov eller önskemål att vi ska ta emot elever, säger Cecilia Alpstig.
 

Hittills i år har Kunskapsskolan tagit emot drygt 100 nyanlända barn på skolor där det funnits plats och där kommunerna har varit positiva. Det nya lagförslaget om en kvot innebär att skolkoncernen får möjlighet att ta emot totalt 500 nyanlända elever utspritt på sina skolor. Och fler elever på skolor där man inte har kö.
 

Till grundskolorna har Kunskapsskolan tagit fram två modeller för undervisning av nyanlända barn. De används redan på sex grundskolor. Skolföretaget har även tagit fram informationsmaterial till nyanlända föräldrar på olika språk för att de lättare ska kunna söka till skolorna.
 

På Academedias 80 grundskolor med drygt 19.830 elever har man en genomsnittlig beläggning på 90 procent, enligt Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia. Så även om en kvot på 5 procent motsvarar 992 elever på samtliga skolor så kan Academedias friskolor utan kö ta emot många fler, konstaterar hon.

– Vi har väldigt få skolor där det inte finns någon plats i en enda årskurs, de flesta har åtminstone enstaka platser i de flesta årskurser, säger Paula Hammerskog.
 

På de skolor där det finns kö kommer Academedia, enligt Hammerskog, att reservera 5 procent av platserna.
 

Finns det skolor där ni inte kommer att införa kvoten?

– Nej.
 

Hon betonar samtidigt att det är viktigt att kommunerna informerar de nyanlända om möjligheten att välja skola eftersom få känner till det bland de nyanlända. 
 

På Internationella engelska skolans 29 olika skolor går 20.700 barn. Där inledde man i våras en diskussion med skolornas rektorer kring vilka möjligheter varje skola har att ta emot nyanlända. 5 procent av Internationella engelska skolans totala elevunderlag innebär 1.035 nyanlända elever. 

– Vi har egentligen inte kommit så mycket längre i våra diskussioner med rektorerna. Om skolor med kö vill införa en kvotgrupp vid sidan om den ordinarie kön kommer det att vara ett beslut som varje enskild rektor fattar och inte ett centralt beslut, säger Jonathan Howell, press- och marknadschef på Internationella engelska skolan.
 

Han tror inte att det kommer ske några stora förändringar på skolor med kö före nästa läsår. Skolorna är fulla och har ett lika stort ansvar för de som stått i kö länge till skolorna. Antagningssystemet måste fortsätta att vara transparent, rättvist och följa lagen, poängterar han.
Däremot har koncernens nyöppnade skolor tagit emot mellan 4 och 6 procent nyanlända. Och det finns ungefär 4 procent nyanlända i koncernens skolor i Göteborg och Borås. 

Max 5 procent nyanlända

  • Kvoten beräknas utifrån en friskolas maximala elevantal och ska bestå av max 5 procent nyanlända.
  • De elever, som omfattas av det nya lagförslaget, får inte ha varit bosatta i Sverige längre än två år.
  • För friskolorna är det ett frivilligt att ta emot nyanlända elever och införa kvotgrupper till förskoleklasser, grundskolor eller grundsärskolor.
Antal barn 7–16 år som sökt asyl i Sverige 2012–2016
 
År Totalt Ensamkommande
2012 7257 2744
2013 8449 2906
2014 12257 5416
2015 46324 30951
2016 (25/9) 3534 1537
 
 
Så många nyanlända får friskolekoncernerna ta emot
 
Friskolekoncern Antal grundskolor Antal Elever Kvot 5 %
Kunskapsskolan 29 10000 500
Academedia 80 19830 992
Engelska skolan 29 20700 1035

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: