Läs senare

Nytt försök med läsa-skriva-räkna-garanti

Tidigt stödRegeringen presenterar ett nytt förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti i skolan. Garantin innebär att de elever som behöver stöd ska få det från och med förskoleklass. Samtidigt tydliggörs att den inte ska innebära mer administration för lärare.

– Förslaget innebär en stärkt rätt för elever att få de stödinsatser de har behov av tidigt i sin skolgång och på så sätt få en ökad möjlighet att nå kunskapskraven, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Det förra förslaget drogs tillbaka sedan Sverigedemokraterna och Alliansen bestämt sig för att rösta ner den vid en omröstning i riksdagen. Partierna ansåg att förslaget skulle innebära mer byråkrati för lärarna men ingen säkerhet att eleverna får mer stöd tidigt.

I den nya propositionen har det tydliggjorts att garantin inte ska innebära några nya dokumentationskrav för förskollärare och lärare.

– Den farhåga som lyftes var att detta skulle leda till mer dokumentation. Nu har vi rensat och gått igenom rad för rad och rensat i dokumentationskraven, säger Gustav Fridolin och förklarar att det i den nya propositionen tydliggjorts att garantin inte ska innebära några nya dokumentationskrav för förskollärare och lärare.

– Lagstiftningen innebär att lärare får starkare mandat och får rätt till stöd av speciallärare när man ska jobba med en elev som har det tufft.

Huvudmannens ansvar för att det finns tillräckliga resurser att genomföra garantin har också skärpts. Enligt Fridolin tillförs 170 miljoner extra årligen som är öronmärkta för just läsa-skriva-räkna-garanti. Pengarna kan exempelvis användas till speciallärare eller vikarier under den tid som befintliga lärare vidareutbildar sig.

Dessutom har införandet skjutits fram till höstterminen 2019 för att ge skolorna bättre möjligheter att förbereda sig.

Lärarförbundet anser att det nya förslaget inte är tillräckligt tydligt.

– Regeringens förslag har blivit bättre, men nu hoppas jag att riksdagen verkligen sätter sig in i problematiken och inte missar tillfället att ge varje elev det stöd den behöver. Det är tillgång på rätt insatser utifrån behov som utgör en åtgärdsgaranti, inte konstaterandet av behov och vilka åtgärder som borde vidtas. Riksdagen bör göra detta tydligt. Säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet i ett uttalande.

Förbundet är även fortsatt skeptiskt till förslaget att göra obligatoriska kartläggningar av elevers förmåga att läsa, skriva och räkna och anser att det innebär en ökad detaljstyrning av lärares arbete och ökade administrativa åtaganden.

ur Lärarförbundets Magasin