Läs senare

Ökad segregation försvårar toleransarbetet

DebattSkolan har en viktig roll som mötesplats för ungdomar från olika etniska bakgrunder. Den ökade segregationen i samhället och mellan skolor är oroande eftersom den försvårar kontakten och begränsar möjligheten till ökad tolerans, skriver Erik Lundberg, Forum för levande historia.

Om debattören

Erik Lundberg

Utredningsansvarig vid Forum för levande historia

Sverige är på många sätt ett land med en stark demokratisk tradition där yttrandefrihet, informationsfrihet och rättssäkerhet är fast förankrat. Internationella undersökningar framhåller också Sverige som ett land där befolkningen hyser särskilt hög tolerans. Men vi har på ganska kort tid ställts inför stora utmaningar.

Under de senaste åren har vi bevittnat en ökning av rapporterade hatbrott, främlingsfientlighet och en omfattande flyktingmigration som inte bara skapat stora praktiska utmaningar utan också utgör en allvarlig prövning för den sociala sammanhållningen och toleransen i samhället. Det har aktualiserat behovet av insatser för att främja tolerans och positiva attityder.

I det offentliga samtalet lyfts skolan ofta fram som den centrala institutionen i samhällsbygget för att främja tolerans och positiva attityder. Det är förståeligt givet de starka sambanden mellan utbildning och tolerans, skolans uppdrag att ”fostra till tolerans” (Lgr 11) och dess räckvidd. Skolan är förmodligen den arena, vid sidan av familjen, där ungdomar spenderar mest tid vilket gör möjligheten att främja och påverka särskilt stor.

Illustration: Colourbox

Men hur ska detta göras? Med vilka konkreta åtgärder? I Forum för levande historias nya forskarantologi ”Toleransens mekanismer” presenteras ny kunskap. Antologin är skriven av ett tiotal forskare med olika ämnesbakgrunder, och flera delar har direkt relevans för skolan.

Vid sidan av att lyfta fram lärarnas helt centrala roll, pekar flera av de empiriska resultaten på vikten av skolan som mötesplats där ungdomar från olika etniska och kulturella bakgrunder lär känna varandra, skapar nätverk och utbyter erfarenheter. Utvecklingspsykologerna Metin Özdemir och Sevgi Bayram Özdemir visar exempelvis, att ungdomar i etniskt blandade skolor över tid utvecklar en positivare attityd till invandrare.

Forskarna konstaterar också att ungdomar i skolor med få invandrare enbart uppvisar en ökad positiv attityd om de har en vän med invandrarbakgrund. På ett liknande sätt framhåller statsvetaren Viktor Dahl ungdomars sociala nätverk som centralt, när han visar att ungdomar med en i genomsnitt mer tolerant vänskapskrets över tid uttrycker mer toleranta attityder till invandrare.

Ungdomar som har vänner med invandrarbakgrund påverkas mindre av föräldrars intoleranta attityder.

Skolan är naturligtvis inte den enda arenan som påverkar ungas tolerans. Utvecklingspsykologen Marta Miklikowska konstaterar i sitt kapitel att föräldrar påverkar utvecklingen av ungdomars tolerans mot invandrare mer än andra sociala sammanhang. Men hon visar också att ungdomar som har vänner med invandrarbakgrund påverkas mindre av föräldrars intoleranta attityder, än ungdomar utan vänner med invandrarbakgrund. Genom att skapa möjligheter för vänskap mellan ungdomar med olika etniska bakgrunder, till exempel i skolan, går det alltså att motverka överföring av intolerans från föräldrar till barn.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Resultaten i antologin pekar också på att det är i yngre åldrar, mellan 13 och 16, som toleransen är påverkbar och insatser särskilt viktiga.

I ljuset av skolans centrala roll som mötesplats är den pågående trenden mot en ökad segregation i samhället en oroande utveckling, eftersom den försvårar kontakten mellan ungdomar med olika etniska och kulturella bakgrunder och begränsar möjligheten till ökad tolerans i samhället.

 

ur Lärarförbundets Magasin