Läs senare

Oklar gräns mellan rektor och huvudman

31 mar 2015

Det är varje rektor som avgör om de frivilliga nationella proven ska genomföras på den egna skolan. Den kommun eller det friskoleföretag som skolan tillhör får på sin höjd komma med synpunkter.

— Det här är ett bra exempel på den dubbla styrning som är unik för skolan. Kommunen har ansvaret för de egna skolorna, men regeringen vänder sig i lagar och förordningar direkt till rektorn för en stor del av beslutsfattandet, säger Eva-Lena Arefäll, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hon poängterar att det inte är glasklart var gränsen mellan rektorns och huvudmannens ansvarsområden går.

— De flesta är överens om att professionen ska avgöra hur man praktiskt och konkret ska arbeta på skolan. Men det som behöver diskuteras är kommu­nernas möjligheter att ta ansvar för helheten, säger Eva-Lena Arefäll.

Några kommuner har gett centrala anvisningar om provens genom­förande. Lin­köping rekom­menderar ­proven medan Västerås avråder från dem. De anvisningarna är inte bindande för rektorerna att följa.

Utbildningsminister Gustav Fridolin anser att det är naturligt att rektorerna har beslutanderätten eftersom rektorn har ansvaret för den pedagogiska verksamheten på skolan.

— Proven genomförs därför att man ser ett pedagogiskt mervärde i det och därför är det ett pedagogiskt beslut, ­säger Gustav Fridolin.

Lärarförbundet anser att beslutet framöver ska ligga hos lärarna. Enligt Gustav Fridolin blir den möjligheten aktuell först om proven upphör att regleras i skolförordningen och i stället läggs in i provbanken i Skolverkets bedömnings­portal.

ur Lärarförbundets Magasin