Läs senare

Oklarheter i skollagen – Vintertullsskolan slipper vite

Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens vitesföreläggande mot Vintertullsskolan, en skola som riktar sig mot elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vitesföreläggandet är inte tillräckligt tydligt, bedömer rätten.

04 Mar 2016

I februari 2015 kom Skolinspektionen med sitt vitesföreläggande gentemot skolan. Anledningen är att Vintertullsskolan villkorat antagningen med att elevernas hemkommun måste ha gjort bedömningen att deras behov är så omfattande att de är berättigade till ett tilläggsbelopp. Myndigheten ansåg att detta strider mot skollagen och att bedömningen av elevernas behov i stället borde gjorts av Vintertullsskolan själv.
 

Skolan anser att detta inte framgår av skollagen och menar istället att Skolinspektionen saknar lagstöd för sin uppfattning.
 

Förvaltningsrätten har i första hand bedömt om vitesföreläggandet är utformat på ett sätt som gör det möjligt för skolan att enkelt rätta till bristerna. Rätten finner att det inte är det. Det är inte ”tillräckligt klart vilka åtgärder skolan ska vidta för att undgå att straffas av vitet”, skriver Förvaltningsrätten i sitt beslut.
 

Rätten konstaterar också att skollagen inte ger något tydligt svar på vilken av de två tolkningarna som bör gälla. 

Vintertullsskolan har sedan vitesföreläggandet ändrat i sin policy så att eleverna inte behöver ha beviljats tilläggsbelopp för att tas emot av skolan.
 

Skolinspektionen kommer inte att överklaga domen.

ur Lärarförbundets Magasin