Läs senare

Ordningsproblem tar stor del av lärares tid

Stök och bråk på lektionerna tar stor del av grundskollärares arbetstid, anser över hälften av lärarna. I gymnasiet handlar ordningsproblemen i stället om att elever kommer för sent och inte har med sig rätt material. Det visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund, LR, har genomfört.

07 maj 2014

1 250 lärare fick ta ställning till påståendet att en stor del av arbetstiden går åt till att hantera ordningsproblem. Över hälften av lärarna i årskurs 1-6 instämde helt eller till stor del i det. Det största ordningsproblemet är stök och bråk i klassrummet, uppgav lärarna i år 1-6. På högstadiet och gymnasiet handlar det i högre grad om att eleverna inte har med sig rätt böcker eller arbetsmaterial, samt sena ankomster.

I skollagen står att varje skola ska ta fram gemensamma ordningsregler i samarbete med eleverna. Det följs inte fullt ut på alla skolor. Sämst ser det ut i gymnasieskolan där 15 procent av lärarna i undersökningen uppger att sådana regler saknas. 8 procent känner inte till om de finns. Även i grundskolan är det runt 90 procent av lärarna som uppger att deras skolor har utarbetat ordningsregler. Bland dem som har är det 71 procent som anger att de tagits fram tillsammans med eleverna.

Det framkommer också att lärarna inte alltid har en samsyn kring ordningsreglerna och hur de ska hanteras.

Många skolor brister i rutiner vad gäller sanktioner mot störande elever. I skollagen ges möjligheten att utvisa en elev från klassrummet resten av lektionen, att ge kvarsittning samt att omhänderta störande föremål. Men det kräver tydliga rutiner, anser LR, som också konstaterar att vissa skolor infört regler som begränsar de här möjligheterna:

”I vissa fall har rektorer beslutat att man inte får utvisa elever eller beordra kvarsittning samt beslutat om regler som säger att lärare först måste ha ’varnat’ innan ett föremål tas omhand.”

När sanktioner används upplever lärarna ofta att det ifrågasätts av föräldrarna, särskilt omhändertagande av mobiltelefoner. Skolledningen backar heller inte upp lärarna tillräckligt mycket vid föräldrakritik, konstaterar rapportförfattarna. Särskilt gäller detta i gymnasieskolan, där sanktioner är ovanliga.

ur Lärarförbundets Magasin