Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Örfil mot sjuårig elev ska ge skadestånd

Läraren gav den sjuåriga eleven en örfil, efter att ha blivit spottad i ansiktet.
Detta överskrider gränsen för vad som är en mindre kränkning och ska leda till skadestånd, slår Högsta domstolen fast i en vägledande dom.

17 jun 2016

Högsta domstolen, HD, går  emot både tingsrätten och hovrätten, som ville fria kommunen. Kommunen döms nu att betala 5 000 kronor i skadestånd för den kränkande behandlingen.
Detta har hänt:
Läraren, som har en ett-tvåa i en mindre kommun, läser en saga för sin klass. En av pojkarna väsnas, trots att läraren säger till honom på skarpen. Läraren tar tag i pojkens axlar för att få honom att sitta rättvänd på sin plats och lugna ned sig. Då spottar pojken läraren i ansiktet. Läraren reagerar blixtsnabbt och ger pojken en örfil.
Efteråt ber läraren eleven om ursäkt och ringer pojkens mamma. Rektorn beslutar att läraren inte får vara ensam med eleverna så länge händelsen utreds.
De närmaste dagarna går pojken bara motvilligt till skolan. Men relationen mellan de två normaliseras snabbt.

Skolinspektionen har drivit en rättsprocess mot kommunen och krävt att den ska betala ett skadestånd på 20 000 kronor för att läraren har utsett sjuåringen för kränkande behandling.
Både tingsrätten och hovrätten har avvisat Skolinspektionens talan, men HD gör alltså en annan bedömning.
Kommunen och Skolinspektionen är överens om att lärarens örfil var kränkande behandling. Men kommunen har hävdat att den var ringa. Och då ska skadestånd inte utgå, enligt skollagen.
HD slår fast att en lärare får ”vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero” och ”för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande”. Åtgärderna ska stå i rimlig proportion till situationen.

Var gränsen går för det tillåtna måste avgöras i det enskilda fallet. Men kroppsliga ingrepp mot elever som bestraffning eller disciplinering är aldrig tillåtna. Det har tidigare HD-domar slagit fast.
I det här fallet hade läraren kunnat ta ett stadigt grepp om pojken för att leda honom ur klassrummet. En örfil däremot är en bestraffande åtgärd och därmed aldrig tillåten, skriver HD i sin dom.
Detta gäller även om ingreppet, som i det här fallet, syftat till att komma till rätta med ett oacceptabelt beteende och även eleven om har provocerat genom att spotta läraren i ansiktet.
HD slår fast att örfilen överskred gränsen för ringa kränkning, men påpekar samtidigt att den inte var av allvarligt slag. Kommunen ska därför betala ett skadestånd på 5 000 kronor.
Domen fattades inte i enighet. Två av justitieråden i HD påpekar att örfilen kom som en direkt reaktion på elevens spottande, att läraren inte avsåg att kränka eleven, att slaget endast ledde till tillfällig smärta och att läraren ångerfullt bad om ursäkt för händelsen. Justitieråden menar att örfilen därför kan betraktas som en oöverlagd handling, som föranleddes av en grov provokation.
Tingsrätten har tidigare dömt läraren till böter för ringa misshandel, men har avvisat kraven på att hon ska betala kränkningsersättning. Den domen har inte överklagats.

Barn- och elevombudet noterar att det här är första gången som HD tar ställning i ett fall som rör kränkande behandling i skolan.
– Det här är mycket glädjande. Domen innebär att vi har fått ett tydligt besked om att våld och kroppslig bestraffning i skolan aldrig är tillåtna, även om eleven har stört ordningen, säger Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

HD skapar prejudikat

Högsta domstolen är den högsta instansen i domstolsväsendet inom straffrättens och civilrättens område.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga att besluta om domar som blir vägledande för lägre rättsinstanser som tingsrätt och hovrätt.

ur Lärarförbundets Magasin