Läs senare

Otillräcklig anpassning för elever med adhd

Skolorna behöver förbättra arbetet med att kartlägga behoven hos elever med adhd. Undervisningen anpassas inte tillräckligt till varje elev och det finns brister i uppföljningen. Det visar en granskning som Skolinspektionen genomfört.

23 sep 2014

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning genom fallstudier av skolsituationen för 21 elever i årskurs 7 och 8 med diagnosen adhd. Granskningen har skett genom bland annat observationer, intervjuer och en genomgång av dokument och beslut om eleven.

Inspektionen visar flera brister. Bland annat anpassas undervisningen ofta genom generella lösningar för barn med adhd.

– Det finns en medvetenhet i skolorna om att ramar, avgränsningar och förutsägbarhet är extra viktigt för elever med adhd. Men det räcker inte, i många fall krävs också individuella anpassningar, säger Eva Edlund som varit projektledare för granskningen.

En anledning till att undervisningen inte individanpassas mer är brister i kartläggningen av elevernas behov.

Informationen om elevens behov når heller inte ut till elevens alla lärare.

På några av skolorna finns ingen specialpedagogisk kompetens. Lärarna som ska genomföra utredningar där efterfrågar vägledning, skriver Skolinspektionen.

”Risken med avsaknaden av specialpedagogisk kompetens är att elevernas skolsituation inte blir belyst ur ett helhetsperspektiv och att eleverna som en konsekvens av det inte får det stöd de behöver för att klara av sin skolvardag.” står det i rapporten.

– Rektor och lärare måste hitta sätt att lyfta alla elevers individuella styrkor, säger Eva Edlund.

Skolinspektionen vill att skolorna sätter fokus på rektorns och huvudmannens förmåga att erbjuda en skola som passar alla elever.

Rapporten visar också att vårdnadshavarna får ta ett för stort ansvar för sina barns skolgång och att de ska få den hjälp de behöver. Samtidigt involveras de inte i tillräcklig grad i själva utredningen av barnens behov.

Om granskningen

  • Gäller skolmiljön för 21 elever med diagnosen adhd på åtta skolor i fem slumpvis utvalda kommuner: Huddinge, Karlskrona, Köping, Linköping och Malmö
  • Granskningen genomfördes ht2013 och vt2014
  • Eleverna gick i årskurs 7 och 8
  • Rapporten är tänkt att ge ett utvecklingsstöd även för skolor som inte har granskats

ur Lärarförbundets Magasin