Läs senare

Öviks lärare trötta på stressen

Huvudskyddsombuden anmälde Örnsköldsviks kommun till Arbetsmiljö­verket för att minska lärarnas arbetsbörda.

19 Mar 2014

Bild: Jonas Forsberg
Lärarna i Örnsköldsvik har fått nog av den alltför höga arbetsbelastningen. Nu har lärarförbunden begärt att Arbets­miljöverket griper in.

— Arbetsbördan har ökat de senaste åren, med bland annat fler betyg att sätta utan att arbetsuppgifter tagits bort. Det tar tid från fritiden och jag har många kolleger som är stressade och har sömnproblem, berättar SO-läraren Malin Sahlén på Ängetskolan i Örnsköldsvik.

I maj 2013 lämnade Lärar­förbundets och Lärarnas Riksförbunds (LR) huvudskyddsombud i Örnsköldsvik in en gemensam kravlista till kommunen på åtgärder för att förbättra grundskollärarnas arbets­miljö. Kraven formule­rades i en så kallad 6:6a-framställan.

— Det som är speciellt är att våra krav omfattar kommunens alla 30 grundskolor. Vi kan se att det finns problem på samtliga skolor, säger Lars Wallin, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Örnsköldsvik.

Formellt gäller kraven endast grundskolan, men enligt Lars Wallin gäller problemen även gymnasieskolan.

Under processen har arbets­givaren tagit tag i flera av de brister som Lärarförbundet och LR lyft fram. När det gäller några av de andra kraven tog lärarfackens tålamod slut i januari i år. De gjorde då en gemensam anmälan till Arbets­miljöverket med begäran om föreläggande eller förbud.

— Av de ursprungliga 18 kraven valde vi ut fem där vi anser att det går alltför långsamt. Bland annat när det gäller att arbetsgivaren ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter en lärare har och hur arbetsuppgifterna ska prioriteras, säger Lars Wallin.

Lärarförbundet i Örnskölds­vik har precis utfört en arbets­miljöenkät bland sina medlemmar.

Enkäten bekräftar ­bilden av att den höga arbets­belastningen är något som berör alla skolor, och inte bara några enstaka. Fritextsvaren är en dyster läsning: »stress«, »arbetar över« och »otillräcklighet« är återkommande uttryck.

— Vi har betonat att åtgärderna inte får öka rektorernas redan höga arbetsbörda. Det här är ingen anmälan mot rektorerna utan problemen måste lösas på förvaltningsnivå, ­säger Lars Wallin.

Än så länge har lärarna inte märkt av någon minskning av arbetsbördan till följd av lärarförbundens begäran.

— Men vi har fått upp arbets­miljöfrågorna på en helt annan nivå än tidigare, säger Lars Wallin.

Örnsköldsviks kommuns bildningschef Astrid Täfvander är överens med Lars Wallin om vikten av en bra arbetsmiljö för lärarna.

— I och med anmälan till Arbets­miljöverket kan vi nu få in synpunkter utifrån om vad vi kan förbättra. Jag tycker att vi har haft en bra dialog med de fackliga organisationerna och för att komma vidare behöver vi ha det även i fortsättningen, säger hon.

Det här är 6:6A

Ett skyddsombud har rätt att begära åtgärder av arbetsgivaren för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Om skyddsombudet inte nöjer sig med arbetsgivarens svar eller åtgärder kan det vända sig till Arbetsmiljöverket med sin begäran. Arbetsmiljöverket kan efter tillsyn besluta om föreläggande eller förbud och sätta ut vite.

Källa: Arbetsmiljölagen

Läs vidare

Vad blir Arbetsmiljöverkets beslut? Följ frågan på:
lararnastidning.se

Huvudskyddsombud som också anmält sin kommun

Roger Johansson
Lärarförbundet i Karlstad

Anmälan April 2013 mot Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning (med LR).

Arbetsmiljöverkets krav Sex formulerade krav om kartläggning, riskbedömning och prioritering av lärarnas arbetsuppgifter.

Vitets storlek 300 000 kronor.

— Vi hade ett möte nyligen där vi framförde att våra farhågor om ökade arbets­belastning har besannats, säger Roger Johansson.

Arbetsmiljöverket avvaktar nu resultaten av tre pågåen­de undersökningar av lärarnas arbetsbelastning och psykosociala arbetsmiljö.

 

Ragnar Sjölander
LR i Stockholm

Anmälan Oktober 2012 mot Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Arbetsmiljöverkets krav Kartlägg och riskbedöm lärares arbetsuppgifter. Klarlägg för lärarna i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter om tiden inte räcker till.

Vitets storlek Två miljoner kronor. Det första kravet har uppfyllts. Det andra kravet har gått till förvaltnings­rätten som beslutar om vitet ska dömas ut.

— Det pratas mer om arbets­belastning nu än tidigare. Men bortsett från enstaka positiva exempel har det inte blivit förbättringar för lärarna, säger Ragnar Sjölander.

 

Roger Nässelblad
Lärarförbundet i Tranås

Anmälan September 2013 mot Tranås kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

Arbetsmiljöverkets krav Har ännu inte fattat beslut.

Vitets storlek Ej beslutat.

— Efter vår anmälan har det blivit en helt annan diskussion kring det systematiska arbetsmiljöarbetet än tidigare. Arbetsgivaren har på ett helt annat sätt börjat ta ansvar för de här frågorna, säger Roger Nässelblad.

Några konkreta förbättringar av arbetsmiljön har dock ännu inte sett till.

— Även om det går att göra en del genom att förändra i organisationen är det i mångt och mycket en resursfråga.

ur Lärarförbundets Magasin