Läs senare

Pija Ekström: Beslutsfattare och specialpedagogik

Skolpolitiker och chefstjänstemän har olika föreställningar och värderingar när det gäller den specialpedagogiska verksamheten och elever i behov av särskilt stöd.

13 apr 2004

Den slutsatsen drar Pija Ekström som i en kommun har intervjuat beslutsfattande kommunpolitiker och tjänstemän kring deras föreställningar om den specialpedagogiska verksamheten.
Analyser av intervjuerna resulterade i forskaren kunnat identifiera ett antal värdebaser. Några av dessa omfattar synen på orsaker till att elever är i behov av särskilt stöd.

Andra värdebaser gäller synen på hur skolans specialpedagogiska verksamhet organiseras och bör genomföras. Verksamhetens utformning ansågs antingen utgå från skolan som institution och dess verksamhet eller från elevers olika förutsättningar.

Den specialpedagogiska verksamheten ses främst som en konsekvens av skolans kultur och utgår i mindre grad från elevers individuella olikheter och behov.

I avhandlingen studeras också vilka föreställningar beslutsfattarna har om hur den kommunala styrningen går till för att deras intentioner skall få genomslag i praktiken. Beslutsfattarna anser att de lämnar ett stort frirum lämnas till skolans aktörer, att kostnadsramar fokuseras, att formella och informella samtal är styrande faktorer samt att enighet eftersträvas vid beslutsfattandet.

De intervjuade anser också att det oftast råder enighet när det fattas beslut i specialpedagogiska frågor.

Men det visar sig vara en stor variation när de intervjuade beskriver sina antaganden, föreställningar och värderingar. Den kommunala formuleringsarenan utgör inte en homogen enhet vad gäller föreställningar om vad som är eller skall vara grund för definitioner av elever i behov av särskilt stöd eller för specialpedagogisk verksamhetsutformning.

Pija Ekströms slutsats är att beslutsfattarnas formulering av villkoren för den specialpedagogiska verksamheten snarare bevarar det befintliga än bidrar till verksamhetsutveckling och förändring.

Titel: Makten att definiera. En studie av hur besltsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet

Disputation: 16 april 2004, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Kontakt: Pija Ekström, Tel: 031-773 20 73, pija.ekstrom@ped.gu.se

ur Lärarförbundets Magasin