Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Pisaresultatet glädjer och oroar

Pisa 2015Resultaten i den nya Pisaundersökningen är ett mycket efterlängtat – men lite oväntat – lyft för den svenska skolan. Och oron för den fortsatt dåliga likvärdigheten är stor.

06 dec 2016

Så kan man sammanfatta kommentarerna om Sveriges resultat i Pisa 2015, som presenterades på tisdagen.

Johanna Jaara Åstrand.
Johanna Jaara Åstrand.

– Det är ett välkommet trendbrott, som beror på engagerat och skickligt lärararbete. Reformhetsen har stannat av och lärarna har kunnat fokusera mer på undervisningen. Även kollegiala utvecklingsarbeten, som Matematiklyftet, spelar roll, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

– Men det är oroväckande att klyftorna växer och att vi inte lyckas kompensera de elever som behöver skolan bäst, fortsätter hon.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.
Gustav Fridolin.

Utbildningsminister Gustav Fridolin är glad över att trenden vänt och att elevernas motivation i den svenska skolan ökat markant.

– Jag hoppas att man firar detta på skolorna. Det är ett stort jobb som gjorts men det jobbet måste fortsätta och man kan inte slå sig till ro.

Han är däremot rejält bekymrad över den minskade likvärdigheten eller ”jämlikheten” som han väljer att benämna den:

– Vi har blivit ett medelmåttigt land i ojämlikhet. De flesta OECD-länder och alla nordiska länder är bättre på att bryta ojämlikheten i skolan.

Kenneth Nilsson (S), ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor och kommunalråd i Örebro.
Kenneth Nilsson (S). Foto: Ulla-Carin Ekblom

Kenneth Nilsson (S), ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor ochkommunalråd i Örebro håller med:

– Jag känner en inre förtvivlan över de ökade klyftorna i skolan. Det är ett problem som kommit i skymundan av resultatutvecklingen och det duger inte. Skolorna behöver ha resursfördelningsmodeller som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och föräldrarnas studiebakgrund, säger han.

Jan-Eric Gustafsson.
Jan-Eric Gustafsson.

Många fler gläds åt resultatet i Pisarapporten, men uttrycker oro för likvärdigheten i den svenska skolan, till exempel Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik och ordförande i regeringens skolkommission:

– Om vi inte haft den negativa utvecklingen när det gäller likvärdighet hade vi kunnat se en ännu starkare förbättring av kunskapsresultaten. Det brukar gå hand i hand.

– Fler skickliga och erfarna lärare behöver finnas i skolor i svaga och utsatta områden, men så är det inte i dag. Skolkommissionens linje är att få till en tydligare socioekonomisk fördelning av resurserna, som sedan skolorna kan använda för att locka och fortbilda lärare, säger Jan-Eric Gustavsson.

Astrid Pettersson.
Astrid Pettersson.

Astrid Pettersson, professor på Stockholms universitet, konstaterar även hon att de behöriga lärarna med störst erfarenhet och skicklighet inte arbetar på de skolor där de behövs bäst.

– Jag tror att arbetsvillkoren är viktiga liksom stöttning från skolledningen. Halvera kravet på undervisningstid för skickliga lärare som väljer att arbeta på skolor i områden med störst utmaningar så arbetsbördan blir mer rimlig och satsa på praktiknära forskning, säger hon.

Maria Jarl, Göteborgs universitet.
Maria Jarl, Göteborgs universitet.

Maria Jarl, som är ordförande i samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) vid Göteborgs universitet, är inne på samma spår.

– Förhoppningsvis leder resultaten till en bred diskussion om likvärdigheten och att skolor i socialt utsatta områden får erfarna och kunniga lärare. En viktig fråga är lärarutbildningens ansvar för att lärarstudenterna får lika goda förutsättningar att arbeta i alla typer av skolor.

Jonas Vlachos.
Jonas Vlachos.

Professorn i nationalekonomi Jonas Vlachos överraskades av att Sverige gick uppåt i Pisaundersökningen.

– Resultatet är lite förvånande så till vida att Pisa sägs vara mer läsintensivt än Timss. Jag trodde nog att det skulle bli mindre positivt än Timss eftersom vi vet att invandringen slår hårdast på läsförståelse, säger han.

Liberalernas partiledare och förre skolministern Jan Björklund tar resultathöjningen i Pisa som en intäkt för att den politik han drev under regeringstiden nu ger resultat.

– Atlantångaren börjar vända, säger han till TT.

ur Lärarförbundets Magasin