Läs senare

Pojkarna ökar sitt betygssnitt mest

Pojkarnas betyg ökar mer än någonsin tidigare. Det visar Skolverkets betygsstatistik för våren 2013, då den första elevkullen gick ut med slutbetyg enligt den nya betygsskalan.

30 sep 2013

Pojkarnas betyg ökade med 2,6 poäng när de första eleverna gick ut grundskolan med betygsskalan A-F i våras. Det är den största förbättringen sedan det målrelaterade betygssystemet infördes för 15 år sedan. Men flickorna har fortfarande i snitt drygt 20 meritpoäng mer än pojkarna.

Skolverkets statistik visar också att det som i störst utsträckning påverkar betygen är föräldrarnas utbildningsnivå samt eventuell utländsk bakgrund.

Närmare 30 procent av eleverna vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning har inte godkänt betyg i ämnet matematik. Motsvarande andel för elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är 3,5 procent.

Av de elever vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning är det hälften som inte har behörighet till gymnasieskolan. Bland de elever som invandrat efter skolstart saknar 48 procent behörighet att söka gymnasieskolan. Samma siffra för samtliga elever är 12,4 procent.

– Det är viktigt att man ger ett bra stöd till nyinvandrade elever så att de får en bättre möjlighet att klara av sina studier. Skolverket arbetar just nu med kompetensutveckling i olika former för att öka skolornas kunnande och förståelse för nyanlända elevers situation och lärande, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket i en kommentar.

De ämnen som är lättast att klara av är slöjd och bild, där störst andel elever når minst betyget E. Svårast att klara av är svenska som andraspråk och matematik.

ur Lärarförbundets Magasin