Läs senare

Programmering främst i matematik och teknik

Programmering i skolan kommer att ingå framför allt i ämnena matematik och teknik. Det framgår av det förslag som Skolverket vill ha lärares synpunkter på. Men lärarna har bara påsken på sig att tycka till.

av Mats Thorén
21 mar 2016
21 mar 2016

Som Lärarnas tidning tidigare berättat blir programmering inget eget ämne i skolan. Istället ska det ingå i ämnen där det finns direkta kopplingar. Nu står det klart att det framför allt handlar om två ämnen: matematik och teknik. Det framgår av de utkast till förändringar i olika styrdokument som Skolverket har publicerat på sin webbplats.
Myndigheten föreslår i utkastet även ändringar i kurs- och ämnesplanerna i andra ämnen för att stärka elevernas digitala kompentens generellt.

I samhällskunskap handlar det bland annat om större medvetenhet om hur digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på medborgarna, men samtidigt hur möjligheterna att till exempel påverka beslutsfattande stärks.

I svenska och svenska som andraspråk handlar det om att förstärka arbetet med digitala texter, digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

Skolverket har tagit hjälp av lärare och forskare – på träffar ute i landet och via enkäter – för att ta fram förslagen på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Nu vill man även ha synpunkter från lärare och andra intresserade, som har den 21 till den 29 mars på sig.

Fem av de nio dagarna sammanfaller med påskhelgen.

Hur tänkte ni, Olof Andersson, undervisningsråd på Skolverket?  

– Vi vet att det är kort om tid, men tycker det är värdefullt att lägga ut ett första utkast och vi hoppas att lärare har tid och möjlighet att lämna synpunkter, i alla fall på sitt eget ämne, säger Olof Andersson.

Men många lärare är ju lediga och kanske bortresta under påsken. Vill ni verkligen ha in fler synpunkter?

– Absolut. Vi är medvetna om att det är påskhelg, men vi har en väldigt tajt tidsplan för hela uppdraget.

Skolverket la ut förslaget på sin webbplats i fredags och har skickat ut information om det i sociala medier och i sitt nyhetsbrev. I slutet av april går ett bearbetat förslag ut på remiss till myndigheter, ett urval huvudmän och organisationer. Det slutgiltiga förslaget redovisas för regeringen den 30 juni 2016.

Förslag på nya formuleringar i kursplaner

  • I matematik föreslås programmering handla till exempel om ”att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.”
  • I teknik föreslås programmering exempelvis handla om ”att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.”
    Källa: Skolverket

Digital kompetens

Regeringen vill tydliggöra skolans uppdrag med att utveckla elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Därför har Skolverket fått i uppdrag att se över om det behöver göras förändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Med digital kompetens avses:
  • att använda och förstå digital teknik,
  • att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt
  • att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

ur Lärarförbundets Magasin