Läs senare

Psykiskt obehag plågar anställda inom utbildning

Många anställda i utbildningssektorn, där bland annat lärare och rektorer ingår, känner psykiskt obehag av att gå till jobbet, visar undersökningen Jobbhälsoindex.

av Martin Wallström
28 sep 2018
28 sep 2018

Undersökningen täcker medarbetare och chefer i ett antal näringsgrenar och släpptes i fredags. Ett resultat, uppger Lars Hjalmarsson på Svenskt Kvalitetsindex, som är ansvarig för undersökningen, är att en osedvanlig hög andel medarbetare inom utbildning, liksom även vård och omsorg, känner psykiskt obehag inför jobbet och sina arbetsuppgifter.

– Om man jämför alla näringsgrenar, så hamnar utbildningssektorn faktiskt bland de tre sämsta av 16 näringsgrenar när det gäller psykiskt obehag från medarbetarna av att gå till jobbet, säger Lars Hjalmarsson till Lärarnas Tidning.

Lars Hjalmarsson

Hur ser läget ut för lärare kontra rektorer?

– Det går att plocka fram, men då blir resultatet inte lika statistiskt säkert. Generellt, vilket är säkerställt, ger chefer i offentlig sektor sämre omdömen avseende psykiskt obehag än chefer i privat sektor. Går man in och tittar på chefer, där rektorer ingår, tyder siffrorna på att dessa är mer nöjda med sina arbetsförhållanden än vad lärarna är generellt.

Vad gäller chefer, så visade Jobbhälsoindex redan i fjolårets undersökning på en försämring för hur cheferna mår psykiskt inför sina arbetsuppgifter i den statliga sektorn. I år har det skett en accelererad försämring  för chefer inom kommuner och landsting.

– Det finns en hög grad av samkorrelation mellan att man känner psykiskt obehag inför arbetsuppgifterna och att man är mindre nöjd med jobbet i andra hänseenden, både generellt och inom utbildning, säger Lars Hjalmarsson.

Kan man tala om en försämring för lärare och rektorer vad gäller psykiskt obehag och ökat missnöje?

– Utbildning följer den allmänna utvecklingen, men det är svårt att gå ned på detaljnivå utan att tappa statistisk signifikans. Att utbildning ligger dåligt till när det gäller psykiskt obehag inför arbetsuppgifterna är däremot klarlagt, säger Lars Hjalmarsson.

Undersökningen visar även att ju äldre chefer är, desto nöjdare är de med sina arbetsuppgifter, jämfört med de yngre. Generellt, vilket även gäller utbildning, pågår ett generationsskifte där många yngre upplever sig vara mer stressade och mindre tillfreds med sina arbetsuppgifter, jämfört med äldre kollegor, både vad gäller chefer och medarbetare.

– Yngre chefer har svårare att se meningen med arbetet än äldre chefskollegor, samtidigt som många yngre chefer inte känner att deras synpunkter tas tillvara jämfört med äldre kollegor.

Undersökningen visar även att det inte är någon större skillnad mellan hur kvinnor och män inom utbildningssektorn upplever sitt arbete. Dock finns en grupp av kvinnor inom utbildningssektorn som är väldigt nöjda med hur deras kompetens tas tillvara.

Enligt Lars Hjalmarsson är det oroande att yngre chefer i högre utsträckning saknar en mening med jobbet och att de känner att de inte respekteras för sina åsikter.

– Generationsskiftet i kombination med att de yngre cheferna inte ser en mening med jobbet i samma utsträckning som de äldre kollegorna, som är på väg att checka ut från arbetslivet, är oroande eftersom det tyder på att vi kan få en jobbig tid framför oss i arbetslivet, säger Lars Hjalmarsson.

Rön från undersökningen

  • Chefer i framför allt offentlig sektor känner allt oftare psykiskt obehag av att gå till jobbet. Däremot är chefer inom utbildningssektorn något mer nöjda med sitt arbete, jämfört med sina underställda.
  • Mer än var fjärde chef i offentlig sektor känner psykiskt obehag av att gå till sitt jobb, visar Jobbhälsoindex. Av dem som inte är chefer, däribland lärare och annan personal inom sektorn utbildning, såväl privat som offentlig, är det 15 procent som upplever psykiskt obehag några gånger i månaden och nio procent flera gånger i veckan.
  • Medarbetare inom offentlig sektor alla näringsgrenar är det 15 procent psykiskt obehag några gånger i månaden och nio procent några gånger i veckan. Bland medarbetare inom näringsgrenen utbildning i kommuner är det också 15 procent psykiskt obehag några gånger i månaden och nio procent några gånger i veckan.

Källa: Lars Hjalmarsson och Jobbhälsoindex

ur Lärarförbundets Magasin