Läs senare

Regeringen föreslår digitala nationella prov

Digitala provAlla nationella prov ska bli digitala, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förhoppningen är att det ska minska fusk och underlätta vid rättningen, rapporterar SVT Nyheter. Men Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, är starkt kritisk till den tyngd proven föreslås få vid betygsättning.

29 jun 2017
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Det är helt ofattbart att de nationella proven ska väga tyngst i betygsättningen – mer än lärarnas samlade bedömningar. Det är att rikta en misstroendeförklaring till Lärarkåren, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

För att öka rättsäkerheten ska proven väga tyngre vid betygsättningen och särskilt beaktas, eleven ska vara anonym och provet ska rättas av en utomstående lärare.

– Vi vill stärka rättsäkerheten när det gäller rättningen av nationella prov, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, till SVT.

Anna Ekström anser att förslaget är så långt ifrån ett misstroende man kan komma.
– Lärare på skolor där det inte förekommer glädjebetyg kommer bara att få en bestämmelse som säger att de ska bry sig om resultaten på nationella prov – och det gör de redan. Men lärare på skolor där det förekommer glädjebetyg får ett stöd att vara professionella och stöd mot påtryckningar, säger hon till TT.

Efter sommaren 2018 är det tänkt att uppsatsdelen i proven i svenska, svenska 2 och engelska ska börja skrivas digitalt.

Lärarförbundet har drivit frågan om digitala nationella prov i många år för att minska arbetsbelastningen och administrationen för lärare. Däremot är förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand kritisk både till den tyngd provet föreslås få vid betygsättning och att de ska rättas av externa lärare.

– Det är bra att eleverna är anonyma på proven men jag ställer mig frågande till varför proven ska rättas av externa lärare. Det hade varit bättre om proven sambedömdes av lärare på elevernas skolor. Det hade utvecklat deras bedömningskompetens och ökat rättssäkerheten, säger hon.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget. Deras undersökningar har visat att lärare känner en press från elever, föräldrar och ibland även från skolledning vilket påverkat betygsättningen.

– Det här skulle stärka lärarna och kanske dessutom ge mer tid och kraft till undervisning. Jag tror att det också blir bättre för eleverna och mer rättvisa betyg, säger ordförande Åsa Fahlén till TT.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin