Läs senare

Regeringen: Skolverket ska pröva blivande lärares lämplighet

Tunga remissinstanser kritiserar förslaget att avskaffa det obligatoriska introduktionsåret som grund för att få lärarlegitimation. Regeringen står dock fast vid sitt förslag, men ändrar sig på en punkt. Skolverket ska få i uppdrag att pröva blivande lärares lämplighet vid utfärdandet av legitimationen.

18 mar 2014

Flera tunga remissinstanser kritiserar regeringens förslag att slopa det obligatoriskt provoåret för att få ut sin lärarlegitimation.

Lagrådet anser att legitimationsreformen töms på sitt innehåll om introduktionsåret med lämplighetsprövning avskaffas. Legitimationen blir bara som ett examensbevis.Om systemet med legitimation ska behållas bör Skolverket kunna vägra legitimation till en sökande som visat sig olämplig att bedriva undervisning, anser Lagrådet.

Och på den punkten lyssnar nu regeringen.

— När Skolverket beslutar om en legitimation ska det också ske en prövning att den sökande inte är olämplig. Om man har gjort något som skulle ha föranlett en indragen legitimation, till exempel ett allvarligt brott, bör man inte heller beviljas legitimation, säger Bertil Östberg, statssekreterare i utbildningsdepartementet.

Exakt vad som ska bedömas som olämpligt är ännu inte definierat.

Även Skolverket är kritisk till förslaget. Myndigheten befarar att fler olämpliga lärare kommer att börja undervisa om förslaget genomförs.

Skolinspektionen anser att enbart en lärarexamen inte räcker för att kunna avgöra om en lärare är lämplig för yrket.

Så gott som samtliga övriga remissinstanser ställer sig dock positiva till eller har inget att invända mot det ursprungliga förslaget.

Förslaget om att slopa kravet på ett introduktionsår för att få legitimation fördes fram i juni förra året då en stor uppgörelse om skolan mellan regeringen, lärarfacken och arbetsgivarna presenterades.

Motivet till förändringen var att många nyutexaminerade lärare inte lyckats ordna ett introduktionsår med en mentor som handledare, vilket lett till att de inte kunnat ansöka om legitimation och få tillsvidareanställning.

För att garantera kvaliteten på legitimerade lärare ska istället kraven på lärarstudenterna skärpas. Regeringen vill införa lämplighetstest vid antagning till lärarutbildningen, en särskild kvalitetsgranskning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och utreda en betygssättning av studenterna under VFU:n enligt en flergradig betygsskala.

Samtliga dessa frågor bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Själva introduktionsåret ska dock vara kvar, men helt inriktas på stöd och handledning. Huvudmännen ska, enligt förslaget, bli skyldiga att ordna introduktionen.

De ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 15 juni i år.

ur Lärarförbundets Magasin