Läs senare

Regeringen vill införa programmering på schemat

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att utforma en nationell it- och digitaliseringsstrategi. I uppdraget ingår att införa programmering i grundskolans kursplan.

29 sep 2015

Elever i svenska skolan har god tillgång till datorer och internet. Dessa används dock ofta som skrivmaskiner respektive uppslagsverk och mer sällan som pedagogiska verktyg. Enligt Skolverket efterlyser många lärare fortbildning för att kunna använda digitala verktyg mer pedagogiskt i undervisningen. Att tillgång till datorer inte är en garanti för att höja resultaten i skolan framgick också tydligt av en nyligen publicerad Pisa-studie.

Regeringen tar nu ett samlat grepp och ger Skolverket i uppdrag att utarbeta nationella it-strategier. Två strategier ska tas fram. Den ena för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer. Den andra för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildning.

För grundskolan ska kurs- och läroplaner ses över för att ”förstärka och tydliggöra” programmering som ett inslag i undervisningen. Regeringen betonar att det inte bara handlar om att skriva programmeringskod utan även att utveckla förmågor som kreativitet, logiskt tänkande och problemlösning.

Syftet med strategierna är bland annat att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till it i skolan, att stärka elevers, lärare och rektorers digitala kompetens samt att utveckla undervisningen, skriver regeringen i sitt beslut.

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin