Läs senare

”Respektlöst utöka mattelektionerna”

Lagom till sommarlovet klubbade riksdagen igenom utökad matteundervisning på mellanstadiet - redan till höstterminen. Det har fått både rektorer och lärare att gå i taket.
– Detta är otroligt respektlöst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

30 jun 2016

Elevkullarna växer kraftigt i grundskolan och gör en redan besvärlig lärarbrist än mer påtaglig. I det läget sade riksdagen ja till regeringens förslag att utöka matteundervisningen i grundskolan med motsvarande en timme i veckan. Rekommendationen är att lägga den nya timmen i mellanstadiet.
– Vi har räknat på att det behövs tusen ytterligare mattelärare och de finns inte. Detta är ett exempel på retorikpolitik som saknar förankring, säger Johanna Jaara Åstrand.

Matz Nilsson, ordförande i rektorsfacket Sveriges Skolledarförbund, är lika irriterad.
– Det är redan oerhört svårt att hitta legitimerade lärare, och inte minst i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Även erfarna rektorer har hört av sig och sagt att detta inte är görligt.
Skolledarna är inte emot mer matteundervisning. Det man vänder sig emot är att utökningen görs med så kort varsel, utan chans till vettig planering.
– Vi hade hela tiden hoppats och trott att man skulle vänta med detta till hösten 2017. Men jag tror att regeringen känner press på grund av de fallande skolresultaten och vill ha snabba förändringar för att kunna visa på allt man gör under mandatperioden, säger Matz Nilsson.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är inte förvånad över reaktionerna.
– Jag förstår att man ser svårigheterna. Men ska vi klara att höja matteresultaten behövs fler timmar. Men det får inte vara den enda åtgärden. Det vi gjort i form av mattelyft (kompetensutveckling, reds anm) och det vi gör att minska lärarnas administrativa börda är också viktigt.
Men var ska skolorna hitta fler behöriga mattelärare?
– Vi står mitt i en lärarkris och då har vi svårt i flera ämnen att hitta behöriga lärare. Det man måste göra då är att anställa annan personal så att lärarna får tid att göra sitt arbete, säger Gustav Fridolin.
Matz Nilsson säger att utbildningsdepartementet i alla fall hört av sig för ett möte efter semestrarna
– Men vi har inga förhoppningar om att förändringen skjuts fram.
 

Fakta: Så ändras timplanen

Matematik är, mätt i minsta antal garanterade undervisningstimmar, det näst största ämnet i grundskolan efter svenska/svenska som andraspråk.
Antalet mattetimmar i grundskolan utökas från höstterminen i år med 120 timmar till 1 125. (Svenskämnet har 1 490 timmar.)
Utökningen läggs i årskurs 4-6.
39 500 lärare i grundskolan undervisar i matematik. Omräknat i heltidstjänster är siffran 12 000. Fyra femtedelar är behöriga i ämnet.
Källa: Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU21 och Skolverkets databas Siris
 

ur Lärarförbundets Magasin