Läs senare

Riksrevisionen: Stora brister hos Sameskolstyrelsen

SameskolanDet finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sametinget.

16 Jun 2017

Sameskolstyrelsen

  • Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna, som totalt har cirka 180 elever. Sameskolorna ska bidra till att bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen. De ska också, precis som andra grundskolor, ge eleverna kunskaper och värden som gör att de kan gå vidare till fortsatta utbildningar.
  • Sameskolstyrelsen har också ett antal uppgifter som ska bidra till att samiska elever som inte går i sameskola kan tillgodogöra sig samiska och samisk kultur. Dessutom har myndigheten en rad uppdrag som rör samisk utbildning, till exempel läromedelsproduktion och olika samverkansuppdrag.
  • Myndigheten leds av en nämnd som utses av Sametinget men som svarar inför regeringen.

Källa: Riksrevisionen

Bristerna innefattar en oförmåga hos Sameskolstyrelsen att uppnå alla sina mål samt svårigheter att leva upp till de grundkrav som ställs på svenska myndigheter.

Enligt Riksrevisionens granskning är bristerna så pass stora att de kan resultera i att samiska elever i sameskolan inte får tillräckligt goda förutsättningar för att nå utbildningens mål. Att samiska elever utanför sameskolan inte får tillgång till utbildning med samiska undervisningsinslag är också en risk.

”Sameskolstyrelsen har inte arbetat alls med vissa uppgifter, och de uppgifter de arbetat med är flera gånger bristfälligt genomförda. Men det går också att ifrågasätta om myndigheten har givits tillräckliga förutsättningar för att nå sina mål”, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Oklarheter i vem som har det övergripande ansvaret för Sameskolstyrelsens verksamhet utgör, enligt Riksrevisionen, grunden till flera av de brister som granskningen pekar på.

ur Lärarförbundets Magasin