Läs senare

S vallöfte: Förbjud mobiler på skollektionerna

StudieroSocialdemokraterna går till val på att förbjuda mobiltelefoner på lektionstid i grundskolan.
– Inga lektioner ska störas av mobiltelefoner, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

av Mats Thorén
26 mar 2018
26 mar 2018

Mobiltelefonernas vara eller inte vara i klassrummet är en omdebatterad fråga. På sistone har flera röster höjts för att förbjuda dem i klassrummet med hjälp av lag. Nyligen gick Liberalerna ut med kravet att Sverige bör lagstifta om mobilfria klassrum. Och på måndagen var det Socialdemokraternas tur.

– Många elever och lärare tycker att användningen av sociala medier stör i klassrummet. Inga lektioner ska störas av mobiltelefoner, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i ett uttalande.

I dag är det upp till rektorn att besluta om vilka ordningsregler som ska gälla. Partiet vill vända på ordningen så att utgångspunkten blir att det ska vara förbjudet att ha mobiltelefoner i klassrummet. Skolans rektor ska dock ha möjlighet att frångå förbudet genom beslut.

Större hänsyn ska samtidigt tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

Syftet är, enligt partiet, att skapa ordning och reda i klassrummen. Det ska i förlängningen leda till bättre elevresultat. Vikten av trygghet och studiero för att skapa en god lärandemiljö är något som exempelvis OECD pekat på och som Skolkommissionen tog upp som en viktig punkt i sitt slutbetänkande. Kommissionen föreslog bland annat att rektors ansvar gällande trygghet och studiero skulle förtydligas i läroplanerna.

Huruvida ett förbud mot mobiler i klassrummet leder till ökad studiero eller inte, eller om de överhuvudtaget är ett störande moment, är dock omtvistat.

Exempelvis skrev Dagens Nyheter nyligen om en studie som pekade mot att mobiler inte alls skapar oro. Det finns också studier som pekar i motsatt riktning, till exempel att ett förbud gynnas särskilt studiesvaga elevers resultat.

ur Lärarförbundets Magasin