Läs senare

S vill ha bort religiösa inslag i skolan

Den socialdemokratiska partikongressen är på väg att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag.
- Det här är en skärpning. Det är dags att sätta ned foten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

10 apr 2017

Förslagen debatteras och beslutas på kongressen på tisdagen. Men TT har tagit del av de omarbetade riktlinjerna som partiledningen har gått med på.

Redan i det ursprungliga förslaget till riktlinjer fanns hårda skrivningar om att marknadsmekanismerna i skolan ska begränsas och vinstjakten stoppas. Efter diskussioner har nu partistyrelsen gått med på ännu hårdare skrivningar.

Kravet att systemet med skolpeng ska ses över kvarstår, men nu läggs till att ”alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning”. Den mjukare formuleringen ”ett förslag är att ta bort kötid som urvalskriterium” har nu blivit att ”kötid ska inte vara urvalskriterium”

När det gäller vinstfrågan stryks formuleringen ”vinsterna ska avsevärt begränsas”. I stället används samma formulering som för äldreomsorgen ”syftet med svensk skola ska inte vara vinst”. Skolan ska vara ”fri från vinstjakt och religiös påverkan. Svensk skola ska vara en plats för ”öppenhet, demokrati och kunskap”.

– Vi vill sätta punkt för kommersialiseringen av skolan. Vi ser ju effekterna, det har inte gått bra för svensk skola sedan den började, säger Shekarabi.

Om de konfessionella friskolorna stod det tidigare, under området demokratin och det öppna samhället: ”vi vill se ett hårdare regelverk för religiösa friskolor och vi vill skärpa tillsynen för att säkerställa att alla undervisning står fri från religiös och politisk påverkan”.

Nu har det på området skolan lagts till: ”Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag”. Här görs alltså ingen skillnad mellan undervisning och övrig verksamhet på skolan, en distinktion som hittills gällt.

– Nu säger vi hela skolverksamheten, för i Sverige ska svensk lag och religionsfrihet ska gälla. Om eleverna själva frivilligt vill utöva sin religion ska de självklart få göra det.

Moderaterna ifrågasätter om Socialdemokraterna läst skollagen ”som redan i dag är tydlig med ett förbud mot konfessionella inslag i undervisningen”.

– Därför blir frågan vad de vill lagstifta bort. Om det är förbud mot religiösa friskolor, då tycker jag att man ska vara ärlig och säga det. Nu känns det som om man vill lagstifta bort religion eller att människor är religiösa, säger partiets skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

S-kongressen vill enligt Shekarabi inte tillåta att offentligt finansierade skolor bedriver verksamhet där religiös påverkan ingår.

– Vi har skolplikt i Sverige. Vi ska ha en skola som är en mötesplats för elever med olika bakgrunder och som främjar fritt tänkande och som skyddar elevernas religionsfrihet, säger han.

Förslag till riktlinjer för skolan

Saxat ur förslaget till riktlinjer för skolan till S-kongressen

  • ”Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning. Varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.”
  • ”En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan. Svensk skola ska vara en plats för öppenhet, demokrati och kunskap.”
  • ”Lika möjligheter förutsätter olika resurser. Systemet med skolpeng ses över.”
  • ”Kötid ska inte vara ett urvalskriterium.”
  • ”Vi vill stoppa kommersialiseringen till förmån för en sammanhållen och jämlik kunskapsskola. Syftet med svensk skola ska inte vara vinst.”
  • ”Alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning.”
  • ”Vi vill se en starkare offentlig planering av etablering och lokalisering av fristående skolor. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar och långsiktiga planeringsförutsättningar för all skolverksamhet. ”
    Källa: Socialdemokraterna

ur Lärarförbundets Magasin