Läs senare

Så skriver lärarna själva om dokumentationen

DOKUMENTATIONNära 300 lärare har delat med sig av sin vardag under kampanjen "Stoppa dokumentationsmonstret".
Läs några av deras berättelser på Lärarnas tidning.

av Emma Olsson
05 feb 2020
05 feb 2020

Under kampanjen ”Stoppa Dokumentationsmonstret” har Lärarförbundet tagit emot nära 300 berättelser om livet i förskolor, skolor, fritidshem och rektorskontor. Detta är några av dem:

”Jag arbetar som förskollärare och har en grupp på 22 st barn. Jag är ensam förskollärare på min
avdelning och ska ha ansvar för all dokumentation, planering av verksamheten, genomförandet, samt att utvärdera den. Och dessutom att genomföra och förbereda utvecklingssamtal med alla
barns vårdnadshavare. Min chef säger att jag har rätt till 1 timmes planeringstid i veckan. Men
jag hinner ju inte allt som krävs av mig. För att jag ska klara och hinna med mina uppgifter så
arbetar jag hemma på min fritid. Är detta rätt? Nej, jag tycker inte det. Men vad ska jag göra?”
Malin


”Dokumentationen tar väldigt mycket tid och energi. Energi och tid som jag hellre kunde använda till att möta elevernas önskemål och behov. Mycket av dokumentationen görs för att våra
överordnade ska känna sig trygga och ha ”ryggen fri”. De som beslutar om all denna
dokumentation har ingen kunskap eller känsla för vad som händer i klassrummen och i relationen mellan elever och lärare!”
Roger


”På min skola är jag ensam lärare med 27 elever i min klass där jag både funkar som mentor och
lärare. Då behoven är många så är de svårt att anpassa undervisningen och blir många
dokumentationer till elevhälsan bland annat och då ska jag inte ens nämna att skriva 27 IUP:er
som tar all min vakna tid när väl utvecklingssamtalen närmar sig. Jag utbildade mig för att få
ägna mig åt undervisning och elevers lärande och utveckling inte i att drunkna i dokumentation.”
Lisa


”Ungefär 50% av den arbetsplatsförlagda tiden går åt till detta för mig.”

”Jag arbetar som speciallärare och jag utbildade mig till detta för är att på bästa sätt ge de elever i störst behov den undervisning de behöver. Tyvärr går en stor del av tiden jag skulle kunna undervisa till att sitta på möten och dokumentera. Det är extra anpassningar, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, frånvaroutredningar, ansökan om tilläggsbelopp, skriva protokoll, undervisningsplaner etc. Det är inte bara dokument som ska fyllas i utan flera kontakter måste tas innan de kan skrivas så som rektor, EHT personal, undervisande lärare, externa utredare och vårdnadshavare. Ungefär 50% av den arbetsplatsförlagda tiden går åt till detta för mig. Tid som tas från de elever med mest behov av god undervisning och god undervisning är det jag kan efter 30 år i yrket. Den kompetensen värderas och utnyttjas inte.”
Marie

Här får Anna Ekström uppmaningen att ta kål på ”dokumentationsmonstret” som 32 485 lärare har skrivit på för att stoppa.

”Jag är nyexaminerad lärare. Jag har kommit it på fältet med ny och fräsch kunskap om ledarskap, bygga ett tryggt klassrum, kunskap om att skapa goda relationer, bedömning, värdegrunden, kunskap inom ämnena, massor av idéer kring min undervisning, och värdegrunden. Min energi var på topp tills jag fick en käftsmäll av all dokumentation jag ska fylla i och hålla reda på. Jag har varit medveten om att läraryrket är mer än bara att vara lärare. Det är krävande. Men, det var ingen som sa att läraryrket skulle få en att tvivla på sin utbildning redan efter en termin!!! Jag sitter framför datorn och fyller i massor av dokument istället för att planera min undervisning.
Fy! Förbättring i systemet måste ske innan lärarna inte orkar mer. Vi behöver stöttning.”
Emelie


”Nu blir vi fösta framför en föräldramobb som driver vårt arbete.”

”Jag är rektor på en skola. Mina lärare dokumenterar allt för att ha ryggen fri. Det handlar
framförallt om sk kränkningar, där föräldrar driver ärenden till DO/Skolinspektionen om vi inte agerat helt korrekt med alla utredningssteg, anmälan till huvudman, skriftlig information till alla berörda föräldrar och alla utredande samtal. Detta för ALLT som föräldrar kallar kränkning. Det som vi för några år sedan själva hanterade i skolan på tydligt vis. Nu blir vi fösta framför en föräldramobb som driver vårt arbete. De digitala systemen som används för
kunskapsuppföljning är tröga men är ett påbud och kan inte väljas bort. Däremot ger det föräldrar en chimär av att de har ”rätt” att när som helst och på ett sätt som de förstår kunna få rak information om hur deras barn – just vid det tillfället – ligger till. Att lägga kreativ energi på undervisningens planering, genomförande och relationsskapande kommer helt till korta. Vi i skolan är slavar under kommunikationsbördan och en del av den är de ständiga
dokumentationskraven.”
Monika”Dokumentationsarbete är tidskrävande och har inneburit att man måste ta med sig hem arbete, vilket innebär negativa konsekvenser på hälsa och återhämtning. Tiden för dokumentation finns inte inom arbetstiden, men desto fler krav på att utföra. Svår ekvation att knäcka! Förutsättningarna måste förändras och förbättras. När personal saknas så försvinner planeringen och dokumentationen likaså. Det går inte att genomföra och hinna! Vi prioriterar barnen framför dokumentationen. Vad är viktigast?
Kerstin

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin