Läs senare

Så tolkas nya förordningen – Lärarförbundet vill skapa lugn

CORONAVIRUSETRegeringens nya förordning beskriver vad som gäller för att huvudmannen ska kunna stänga en skola, på grund av corona-smitta.
– Vi vill skapa lugn. Lärare behåller sina tjänster, och har lång tid på sig att ta igen förlorad undervisningstid, säger Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

av Emma Olsson
16 mar 2020
16 mar 2020

Medan skolorna runt om i Europa halar flaggan och stänger för att minska corona-spridningen, håller svenska skolor öppet. Samtidigt har regeringen författat en ny förordning, som gäller skolstängning i pandemitider – och Skolverket öppnar för att det kan bli sommarskola in i juli.

Men Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, vill lugna oroliga lärare och huvudmän.

– Förordningen säger att man kan ta igen förlorad undervisning fram till och med juni 2021. Det är ett lugnande besked till lärare och huvudmän – lägg upp en långsiktig plan. Ni har ytterligare ett år på er att hitta lösningar – med undantag för niondeklassare, säger Mathias Åström.

Om skolan stänger fortgår lärares anställning och lön.

– Det är förutsättningarna för arbetet som ändras. Det blir upp till samtal på respektive skola om vilket arbete som bör bedrivas. Vissa undervisningsmoment kanske kan bedrivas på distans, eller arbetsuppgifter utformas som eleverna jobbar med hemma. Blir det tid över för lärarna pekade ju också Skolverket på möjligheten att nyttja tiden till kompetensutveckling, säger Mathias Åström.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström. Foto: Michael Jonsson

Utbildningsminister Anna Ekström (S) fick kritik, bland annat från Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, när hon betonade att det är huvudmannen som är ansvarig för beslutet om att hålla skolan öppen – eller stänga.

– Regeringen har nu förtydligat att beslut om stängning sker efter rådgivning med smittskyddsläkare. Och finns det stor spridning är det rimligen en viktig faktor för smittskyddsläkares rådgivning om det är relevant att stänga skolor. Beslut om stängning av skola ska huvudmannen stå för, och inte delegera till rektorer.  Rektor ska inte stå där och få ta diskussionen och skuldbeläggas för att ha stängt eller inte har stängt, när grannskolan stänger, säger Mathias Åström.

Just nu har ett antal friskolor meddelat att de stänger de kommande veckorna.

– Det ska bli intressant att se hur Skolverket tänker följa upp detta och om vad som händer med skolor som drar iväg utan stöd i smittskyddsläkares bedömning, säger Mathias Åström.

Då kan skolan stänga – detta har du rätt till som lärare

Under vilka förutsättningar kan skolor stängas?

Det råder fortfarande viss tolkningsskillnad om premisserna för att stänga en skola. Att det är huvudmannen som tar det faktiska beslutet är klarlagt, men vad som är acceptabla grunder diskuteras, till exempel om ett beslut förutsätter rekommendation av smittskyddsläkare eller om huvudmannen kan ta beslutet på eget initiativ i syfte att begränsa smittspridning.
Regelverket säger att en huvudman kan ta beslut om att stänga en skola eller förskola med kort varsel under vissa förutsättningar av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl. Det är samma regler som gäller för andra arbetsgivare och regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder. Skolverket informerar löpande kring detta:

Vad innebär regeringens beslut om en särskild förordning?

För att underlätta för huvudmän att säkerställa elever den undervisning dessa har rätt till har regeringen fattat beslut om en särskild förordning som ska gälla i de fall huvudmannen fattar beslut om stängning av en skola. Förordningen möjliggör bl.a. förlängda skoldagar och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.
Förordningen talar inte om hur undervisning ska tas igen utan anger att det är huvudmannens ansvar att säkra att så sker. Syftet med att möjliggöra förlängda skoldagar liksom möjligheten till undervisning på helger och lov är att skapa möjligheter, inte att det ska ske så. Förordningen möjliggör också för huvudmannen att omfördela tid mellan ämnen och mellan skolår som ett sätt att hantera situationen. Förordningen gäller till juni 2021, vilket därmed också blir den bortre tidpunkten när förlorad undervisning ska vara hanterad.
Det är med andra ord en rad möjligheter som gör att helg och lovarbete inte behöver vara vare sig enda eller första alternativet för den lokala huvudmannen.

Kan arbetsgivaren förändra min arbetstid om skolan stängs?

För dig som har en ferieanställning gäller enligt arbetstidslagen att en arbetsgivare kan göra förändringar av utlagd arbetstid med två veckors varsel. Det innebär att ditt schema över reglerad arbetstid och A-dagar gäller de två första veckorna som skolan stängs. Efter det kan förändringar göras. Om arbetsgivaren vill göra en förändring så måste du få besked om  det senast 14 dagar innan.
För dig som har en semesteranställning gäller ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225-230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt under en avstämningsperiod. Dessa avstämningsperioder kan vara maximalt 16 veckor och det är inom  den ramen som snittet ska vara 40 timmar per vecka.
Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men helst med 10 dagars varsel, och ersättning utgår enligt avtal för arbete på övertid och obekväm tid.

Hur kan arbetsgivaren förändra min arbetstid?

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar, i avtalet benämnda A-dagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 A-dagarna. Om skolan stängs kan arbetsgivaren t ex omfördela A-dagarna så att ”påsklovet” kommer att omfatta två veckor och att sedan förlägga de 4 A-dagar som då frigörs till dagar som annars skulle ha varit arbetsfria, exempelvis fredagen efter Kristihimmelsfärdsdag och första maj och två extra dagar före sommarferien i juni.
För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom förskjuten arbetstid eller omreglering av arbetstidsmåttet från 40 till 38, 25 timmar för att möjliggöra arbetstidsförläggning till lördag-söndag. Sådana ändring förutsätter dock förhandling med den fackliga organisationen. För kommunalt anställda finns i Allmänna Bestämmelser §13 Arbetstid alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda.

Kan arbetsgivaren verkligen kräva att jag ska arbeta på röda dagar?

Det finns inget i avtalet som förhindrar detta oavsett om du har ferie- eller semestertjänst. Däremot har du rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Regelverket om dygns- och veckovila måste också följas. Så du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.  I det kommunala avtalet finns möjligheter att göra undantag från detta i vissa situationer.

Kan arbetsgivaren förkorta elevernas sommarlov?

Ja, förordningen med anledning av Coronasmittan öppnar för att ändra läsårets längd och förläggning. För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång. Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.

Kan arbetsgivaren kräva att jag undervisar på de dagar som normalt sett används till fortbildning?

Ja, om elevernas läsår förlängs så kan undervisning förläggas till dessa dagar oaktat om du är anställd med ferie- eller semestertjänst. Arbetsgivaren måste dock säkerställa att den fortbildning som planerats för lärarna läggs ut vid ett annat tillfälle.

Källa: Lärarförbundet.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin