Läs senare

Så vill de förändra skolan

Val 2018Fortfarande osäker på hur du ska rösta? Här svarar ­partiernas skol­politiska talespersoner på fem viktiga lärarfrågor. De är överens om mycket. Men synen på skolval, vinster och förstatligande skiljer dem åt.

av Karin Lindgren
05 sep 2018
05 sep 2018

Dra ner på de nationella proven

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

Daniel Riazat

År i riksdagen:4

Tidigare yrke: Påbörjade studier i statsvetenskap

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

– Vi vill utöka Dalamodellen där blivande lärare arbetar och studerar samtidigt. Det blir en enklare inkörsport och kommer att leda till att fler söker sig till läraryrket.

Hur vill du minska arbetsbelastningen?

– Bland annat genom att dra ner på antalet nationella prov. Vi är inte negativa till lärarassistenter men prioriterar att minska administrationen framför att satsa på nya yrkeskategorier. Däremot vill vi anställa fler studiehandledare, modersmålslärare och elevhälsopersonal vilket avlastar lärarna.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Ja. Vi vill ha ett statligt huvudmannaskap och att staten är lärarnas arbetsgivare. Lärarlönelyftet ska fortsätta och kopplas till ett tydligt professionsprogram där lärare får möjlighet att fortbilda sig. Förstelärartjänsterna avskaffas.  Vår grundläggande åsikt är att alla lärare ska ha högre lön.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Genom att rikta resurserna och öka tillgången till elevhälsa och studie-och yrkesvägledning. Vi vill ställa minimikrav på hur många kuratorer och skolsköterskor en skola ska ha. Under metoo-revolutionen visade unga tjejer hur mycket mer skolan behöver göra när det gäller sexuella trakasserier. Det är ett tecken på att arbetsmiljön måste förbättras. Vi ska flytta fokus bort från betygshetsen och sluta segregera så att elever med olika bakgrund möts.

Ditt viktigaste recept för att få mer blandade klassrum och skolor?

– Slopa det fria skolvalet och ändra skolornas upptagningsområden. De huvudmän som är i skolan för att göra vinst får antingen tänka om eller avsluta sin verksamhet.

 

Rekrytera från andra länder

Erik Bengtzboe, skolpolitisk talesperson, Moderaterna.

Erik Bengtzboe

År i riksdagen: 4

Tidigare yrke:Regionchef på Ung Företagsamhet

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

– Vi vill korta den kompletterande pedagogiska utbildningen och öppna den för fler. Man ska även kunna bli låg- och mellanstadielärare från KPU:n. Vi vill få i gång fristående lärarutbildningar snabbt och ha en aktiv lärarrekrytering från andra länder.

Hur vill du minska arbetsbelastningen?

– Vi ska rensa på lärarnas bord, ta bort all onödig byråkrati och ta reda på vilka uppgifter som kan hanteras av socionomer, vaktmästare och andra yrkesgrupper. Vi investerar i lärarassistenter och extern rättning av digitaliserade nationella prov.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Pengarna som ligger i förstelärar- och lärarlyftsreformerna ska finnas kvar men kopplas till ett professionsprogram där det tydligt framgår hur man gör karriär och får högre lön. Det ska märkas i plånboken att man är erfaren och tar ett stort ansvar.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Med kunskapskrav som tydligare än i dag talar om för elever, föräldrar och lärare vad som ska uppnås. Vi ger mer tid till svenska, matte och idrott tidigt i skolan så att eleverna får en bra grund att stå på och risken att halka efter minimeras. Och en lönebonus på skolorna med störst utmaningar för att rekrytera de bästa lärarna.

Ditt viktigaste recept för att få mer blandade klassrum och skolor?

– På lång sikt krävs en fungerande arbets- och bostadsmarknad. På kort sikt ett aktivt skolval så att alla elever oavsett bakgrund väljer vilken skola de vill gå i. När alla gör ett aktivt val blir det tydligt vilka skolor som behöver byggas ut och vilka som kan läggas ned – och en bättre fördelning på sikt.

 

Inga A- och B-lag bland lärarna

Elisabet Knutsson, skolpolitisk talesperson, Miljöpartiet.

Elisabet Knutsson

År i riksdagen: 4

Tidigare yrke: Högstadielärare i matte/no

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

— Att låta fler gå KPU är ett bra sätt. Vi ska också utöka Dalarnas modell med arbetsintegrerad lärarutbildning, där man läser på halvtid och jobbar som lärare på halvtid.

Hur vill du minska arbetsbelastningen?

– Vi satsar på nya yrkesgrupper som skol- och lärarassistenter. Med fler vuxna som plockar fram, röjer undan, är med på raster och ger eleverna extra tid hinner lärarna hämta andan och fokusera på undervisningen.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Ja, vi har lovat att de tre statliga miljarderna till höjda lärarlöner är permanenta. Det är parterna som handskas med detta men vår ambition är att lärare som inte har fått del av tidigare satsningar ska få mer av kakan. Vi vill inte ha något A- och B-lag i lärarkåren.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Genom att hitta de elever som har svårigheter tidigt och ge dem både pedagogiskt och socialt stöd. Det behövs fler speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och socialpedagoger. Vi måste sluta se på eleverna som några som ska disciplineras och vaktas och i stället bygga på förtroende och ömsesidig respekt.

Ditt viktigaste recept för att få mer blandade klassrum och skolor?

– På grundskolenivå, där de flesta skolor är kommunala, är den geografiska placeringen viktig. Nya skolor ska placeras så att både socioekonomiskt svaga och starka elever kan gå där, då blir det en naturlig blandning. Föräldrar ska inte behöva sätta sina spädbarn i kö för att ha chansen att komma in på en åtråvärd skola. Max två år i kötid kan vara rimligt, men frågan behöver utredas vidare.

 

Låt journalister bli svensklärare

Annika Eclund, skolpolitisk talesperson, kristdemokraterna.

Annika Eclund

År i riksdagen: 12

Tidigare yrke: Mellanstadielärare

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

– Vi vill förkorta den kompletterande pedagogiska utbildningen till ett år och låta den omfatta fler än idag. Journalister skulle till exempel kunna bli lärare i sfi, svenska som andra språk och svenska. Fjärrundervisning ska kunna användas i fler ämnen. Lärare som vill fortsätta jobba efter uppnådd pensionsålder ska få skattelättnader.

Hur vill du minska arbets­belastningen?

– Vi behöver anställa lärarassistenter och andra vuxna för att ta hand om kontakten med hemmen, mobbningsförebyggande åtgärder och andra kringuppgifter som lärarna utför i dag.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Ja, men för att undvika att det sås split på arbetsplatserna ska skolorna få större frihet att fördela löneökningen på ett rättvist och förutsägbart sätt. Det ska finnas en grundpott att fördela på alla lärare men att ovanpå det ska det finnas individuella skillnader. Det behövs också tydligare kriterier för vem som får bli förstelärare, vad tjänsten ska innehålla och hur länge den varar.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Vi vill satsa på fler speciallärare och ta bort det stigma som finns runt mindre undervisningsgrupper. Vi gör också stora satsningar på elevhälsan. Vi behöver utreda vad den eskalerande psykiska ohälsan beror på, den är inte bara ett skolproblem.

Ditt viktigaste recept för mer ­blandade klassrum och skolor?

– Ett aktivt och välinformerat skolval som kombineras med gratis skolskjuts. Det är en garant för att elever kan välja en skola som passar och förhindrar att bostadssegregationen gör att de fastnar i ett visst område.

 

Håll kvar de pensionerade lärarna

Ulrika Carlsson, skolpolitisk talesperson, Centerpartiet.

Ulrika Carlsson

År i riksdagen: 12

Tidigare yrke: Mellanstadielärare

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

– Vi ska göra det attraktivt för seniora lärare att jobba kvar några år efter pension. Och vi vill utvidga Teach for Sweden och snabbt öppna upp för fler fristående aktörer att starta alternativa KPU-utbildningar.

Hur vill du minska arbetsbelastningen?

– Vi ska skala bort så mycket administration som möjligt, allt som inte hör till undervisningen, och snabbt få till lärarassistenter. Vi ska ha en elevhälsa och andra stödfunktioner som fungerar, så att inte lärarna behöver ta de delarna också.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Ja, men det är jätteviktigt att öka transparensen eftersom fördelningen, särskilt av lärarlönelyftet, har framstått som godtycklig. Det ska vara tydligt för alla hur man ska göra för att jobba med sin lärarskicklighet och karriär. Alla lärare måste ha möjlighet att satsa på sin utveckling och få en bra löneutveckling även om inte alla ska tjäna lika mycket.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Vi tror på det kommunala huvudmannaskapet och stärker upp kommunernas ekonomi med generella statsbidrag. De får själva bedöma vad de behöver satsa på – elevhälsa, fler lärare eller andra saker. Vi vill också satsa på rektors ledarskap eftersom det är viktigt om rätt åtgärder ska sättas in där det behövs.

Ditt viktigaste recept för att få mer blandade klassrum och skolor?

– Ett aktivt obligatoriskt skolval där alla väljer sin skola och får bra information inför valet. Och karriärtjänster med ett antal tusenlappar mer i månaden på de tuffaste skolorna, för att locka dit och hålla kvar de bästa lärarna och pedagogiska ledarna.

 

Ordningsomdömen från ettan ger lugn

Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

Stefan Jakobsson

År i riksdagen: 4

Tidigare yrke: 1–7-lärare, inriktning matte/no

Uppdatering: 4 oktober meddelade Stefan Jakobsson i ett pressmeddelande att han återkallar sin kandidatur och inte längre är valbar till riksdagen.

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

– Det krävs en bra lärarutbildning som får ta den tid det tar idag. Men genom att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön kan vi få några av de 50 000–60 000 lärarna som redan är utbildade, men idag anställda i näringslivet, att återvända.

Hur vill du minska arbetsbelastningen?

– Vi vill göra staten till huvudman för skolan för att garantera att kringpersonalen med kuratorer, skolhälsovård, speciallärare, vaktmästeri och dylikt återanställs. Då får lärarna tid att vara lärare och kan fokusera på barnens och ungdomarnas undervisning. Därmed är lärarbristen löst.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Lärare som lever upp till höga krav, tar ansvar och visar att de utvecklas ska kunna få högre lön. Förutom att förstatliga skolan vill vi därför införa Singaporemodellen som innebär att lärare får möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning och går igenom olika karriärtrappor – vilket följs av lönehöjning och kollegialt ansvar.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Vi föreslår extra satsningar på barn med särskilda behov och särbegåvade barn. Vi vill införa jourklass, pliktskola och skriftliga ordningsomdömen från 1:a klass för att få mer lugn och ro. Vi vill ha en matreform med mer näringsrik kost liksom fysisk aktivitet på schemat varje dag. Vi vill införa nivågruppering med allmän och särskild kurs i matte, svenska och engelska.

Ditt viktigaste recept för att få mer blandade klassrum och skolor?

– Alla elever ska få möjlighet till ­utbildning och den möjligheten finns redan. Det fria skolvalet ska vara kvar.

 

Avarter som kötid ska bort

Matilda Ernkrans, skolpolitisk talesperson, Socialdemokraterna.

Matilda Ernkrans

År i riksdagen: 15

Tidigare yrke: Arbetsförmedlare

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

– Genom att ge de obehöriga bättre möjligheter att läsa in lärarexamen, genom validering och en kombination av arbete och studier.  Vi har inspirerats av bland annat Dalarna och vill göra en nationell modell, samtidigt som vi ska ha koll på att utbildningen håller god kvalitet.

Hur vill du minska arbetsbelastningen?

– Vi ska se till att lärarna får stöd av andra personalkategorier i och utanför klassrummet – elevhälsa, trygghetsteam och läxhjälp. Vi vill lägga 11,5 miljarder ytterligare på skolan, varav en miljard årligen på lärarassistenter.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Ja, men satsningarna ska kopplas till det professionsprogram vi vill ha för att få ett tydligare system som hanterar en del av splittringen efter lärarlönelyftet och förstelärarreformen. I grunden är det parterna som sätter lön men vår inställning är att alla lärare bör stärkas lönemässigt, inte minst de erfarna som stannar länge på samma skola.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Staten ska ta ett större ansvar så att likvärdigheten och resurserna ökar. Barn med olika bakgrund ska gå tillsammans och skolan bli en plats för sammanhållning och tillit. Skolpengssystemet ska ses över och pengarna till skolan fördelas efter behov. Vi vill stoppa vinstjakt och marknadslösningar.

Ditt viktigaste recept för att få mer blandade klassrum och skolor?

– Vi vill förbättra skolvalet, ta bort avarter som kötid och ha ett gemensamt antagningssystem för alla skolor. Varje huvudman ska arbeta aktivt för att skolan blir en mötesplats för alla elever. Religiösa friskolor ska förbjudas.

 

Lägg ner skolor som inte fungerar

Christer Nylander, skolpolitisk talesperson, Liberalerna.

Christer Nylander

År i riksdagen: 16

Tidigare yrke: Fil kand  i statsvetenskap

Hur ska vi snabbt bemanna klassrummen?

– Det måste finnas snabbare vägar till läraryrket för personer som har ämneskunskaper. Och det krävs en kraftfull förbättring av arbetsmiljön och arbetssituationen för att lärare som lämnat skolan ska vilja komma tillbaka.

Hur vill du minska arbetsbelastningen?

— Vi vill införa 18 000 nya lärarassistenter som avlastar lärarna och minska administrationen. En del byråkrati kan tas bort helt och nationella prov ska rättas centralt. Vi vill ha ett statligt huvudmannaskap för skolan eftersom det innebär färre politiska nivåer och färre pålagor på lärarna.

Ska staten fortsätta satsa på lärarnas löner?

– Ja, satsningarna ska både fortsätta och byggas ut. Staten måste ta det ansvaret eftersom kommunerna inte har skött det. Vi vill också se fler karriärvägar inom skolan så att statusen och lönerna går upp.

Hur får vi fler elever att klara skolan?

– Genom att fokusera på kunskap och ha tydligare mål. Vi vill se en tioårig grundskola med ett fyraårigt lågstadium så att alla elever får en bättre start. Fler barn ska få utveckla sitt språk i förskolan. Vi måste också utvärdera tidigt för att kunna sätta in insatser tidigt.

Ditt viktigaste recept för att få mer blandade klassrum och skolor?

– Man måste bryta bostadssegregationen och oftare lägga ner skolor som inte fungerar. Men att eleverna själva får välja skola är viktigt. Varje människa är ett mål i sig, och därför ska man till exempel inte använda tjejer som ett medel för att få lugn på killar som bråkar. Skolan ska ta hänsyn till var och ens individuella utveckling och sätta in stöd som passar varje elev.

Ordmolnen

Till varje bild har vi skapat ett ordmoln baserat på partiernas skolpolitiska texter. De 2 000 första tecknen i varje partis presentationer av sin skolpolitik har använts. I de flesta fall är texten hämtad från valmanifest, valprogram eller liknande. I vissa fall har inte skola/utbildning varit med och då har vi tagit texterna från respektive partis presentation av sin skolpolitik på den egna sajten.

Vanliga ord som ”och”, ”vill” och ”ska” har rensats bort. Även olika varianter av ordet ”skola” har strukits.

ur Lärarförbundets Magasin