Läs senare

Sex statliga miljarder ska öka likvärdigheten i skolan

Budget 2018Regeringen föreslår en infasning av ett nytt stöd på sex miljarder till skolan i budgeten. Nästa år handlar det om 1,5 miljarder och nivån 6 miljarder ska vara nådd 2020.

14 sep 2017
Utbildningsminister Gustav Fridolin och biträdande finansminister Per Bolund håller presskonferens om den statliga skolsatsningen. Foto: Regeringens webbsändning

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) följer satsningarna förslag som skolkommissionen tidigare har presenterat.

Pengarna, som kallas ett nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, ska fördelas till kommunerna efter särskilda kriterier som har att göra med socioekonomiska faktorer i områden där skolorna ligger.

– Det är nu det prövas om man menar allvar med att satsa på skolan, säger finansmarknadsminister Per Bolund, vid sidan av Fridolin på en pressträff.

– Det här är den bästa dagen hittills i mitt politiska liv, säger Fridolin.

Det är inte sex miljarder totalt, förtydligar Fridolin, som föreslås. Det är sex miljarder i nivåhöjning som ska fasas in med 1,5 miljarder 2018, 3,5 miljarder 2019 och till 6 miljarder 2020.

På en fråga varför regeringen, med tanke på hur viktigt förslaget beskrivs vara, inte höjer till sex miljarder redan nästa år säger Fridolin att man följer skolkommissionens förslag om att fasa in det nya stödet.

– Vi ska inte acceptera att ojämlikheten växer i svensk skola. Skolkommissionen var tydlig i att staten måste ta större ansvar för jämlikheten i skolsystemet. Nu genomför vi fullt ut kommissionens första förslag, med ett starkt statligt system för likvärdig resursfördelning, säger Fridolin.

Stödet riktar sig till skolan och förskoleklassen. SCB ska få i uppdrag att ta fram ett årligt socioekonomiskt index som hjälp vid fördelningen. Det ska bland annat ta hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och hur många som uppbär försörjningsstöd.

– I de kommuner som har högst andel föräldrar som av olika skäl inte kan hjälpa till med barnens studier, kan förstärkningen innebära 25 procent mer till kärnuppdraget, säger Gustav Fridolin.

Tre sådana kommuner är, enligt SCB, Lessebo, Falköping och Borlänge. I andra änden av den socioekonomiska skalan finns Danderyd, Täby och Vellinge. De lär få nöja sig med ett par tre procent i tillskott.

För att få ta del av pengarna ska huvudmannen kunna visa att den inte drar tillbaka egna medel till skolan. Ett system ska tas fram för hur detta ska gå till, enligt Gustav Fridolin.

Friskolornas riksförbund har sitt remissvar på Skolkommissionen förslag avstyrkt att staten ska ta ett större ansvar för skolans finansiering.

– Och ett par friskolor har i sina remissvar konstaterat att detta inte gynnar dem. Internationella engelska skolan är till exempel starkt emot en socioekonomisk fördelning, säger Gustav Fridolin.

Engelska skolan har valt att dela ut en tredjedel av förra årets vinst, 46 miljoner kronor, till aktieägarna, samtidigt som man i senaste bokslutet skriver att statliga läxhjälpspengar ökat bolagets omsättning. Även andra fristående huvudmän har ökat sin vinstutdelning, enligt Dagens Industri.

– Det är extremt provocerande att man tar emot pengar som vi satsar för att öka jämlikheten och sedan betalar vinst till aktieägarna. Friskolorna ska så klart, precis som kommunerna, visa att de inte tar emot statsbidrag med ena handen och drar undan pengar med den andra, säger Gustav Fridolin.

Fristående huvudmän ska få sina pengar direkt från staten för att undvika bråk mellan dem och kommunerna.

Båda lärarfacken är positiva till förslaget.

”Det är oerhört angeläget och välkommet att staten tar ett större ansvar för en mer kompensatorisk resursfördelning till kommunerna”, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Beskedet från regeringen om resurstillskott för skolan är mycket välkommet. Därmed följer regeringen helt och fullt skolkommissionens finansieringsförslag”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i ett pressmeddelande.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin