Läs senare

Sjuktalen pressar förskolan

ArbetsmiljöFörskollärares psykiska ohälsa har skjutit i höjden de senaste åren. De enskilda ärendena blir allt tyngre, enligt Lärarförbundet.

av Enikö Koch
22 feb 2018
22 feb 2018

Kurvorna har pekat rakt uppåt i många år. Förskollärare och fritidspedagoger har legat bland yrkesgrupperna med snabbast växande psykisk ohälsa.

— Vi ser att mönstret i statistiken håller i sig. Förskollärare kommer att fortsätta ligga högt, säger Ulrik Lindwall, analytiker på Försäkringskassan. Han hänvisar till en fördjupad analys som ska publiceras i april.

Trendbrottet som märks nu, där sjuktalen minskar något, handlar om hela arbetsmarknaden.

— Orsakerna till den senaste nedgången har vi inte analyserat närmare. Den kan handla om striktare handläggning också, säger Ulrik Lindwall.

Situationen på många av landets förskolor och fritidshem är fortsatt ansträngd, vittnar Lärarförbundets arbetsplatsombud om runt om i landet. I exempelvis Stockholm, hos landets största arbetsgivare för förskollärare, har barngruppernas storlek ökat det senaste året, eftersom barn till föräldralediga numera får vistas heltid i förskolan, berättar Johan Törnroth, Lärarförbundets ordförande i Stockholm.

– Vi upplever fler och tyngre medlemsärenden. Många lämnar dessutom yrket innan de blir sjukskrivna.

Hur har Lärarförbundet Stockholm drivit frågan?  

— Vi har i flera år tagit upp den med politiker och tjänstemän på olika nivåer och krävt åtgärder för att tydligt minska arbetsmängden och förbättra arbetsmiljön. När vi för fram det möts vi av avslag eller mycket svävande svar. Det duger inte.

Några av åtgärderna som Lärarförbundet krävt är fler lärare, mindre barngrupper, minskat antal medarbetare per förskolechef och att samla förskolan under en nämnd för större likvärdighet i förutsättningarna att utöva förskolläraryrket.

Vad gör facket åt planeringstiden?

Läs mer i vår systertidning Förskolan.

Planeringstiden hänger löst

För två år sedan sade Stockholms stads dåvarande HR-chef Stella Dellios, i en intervju i ­Lärarnas tidning, att utbildningsförvaltningen skulle ”analysera sjuktalen och göra riktade insatser” till yrkesgrupper som stack ut i sjukstatistiken. Men inga sådana insatser har gjorts för några lärargrupper.

— Efter analysen såg vi att till exempel barnskötare, elevassistenter och skolmåltidspersonal hade ännu högre sjuktal. Dem har vi gjort särskilda satsningar på, förklarar Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen.

Stockholms stad ska nu ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare. Det ingår i uppdraget att göra en genomlysning av lednings­organisationen, vilket Astrid Gadman tycker är bra.

— Facket har påpekat att förskolecheferna har för många underställda medarbetare och vi håller med om den bilden. Jag vet att flera stadsdelar redan arbetar med omorganisation för att stärka ett närmare ledarskap inom förskolan.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: