Läs senare

Sjunkande utbildningsnivå på fritidshemmen

Allt färre av de som arbetar i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Och männen är lägre utbildade än kvinnorna. Det visar ny statistik från Skolverket.

07 apr 2016
Sjunkande utbildningsnivå på fritidshemmen
Elevgruppernas storlek på fritids har stannat upp – trots att allt fler barn går där. Illustration: Colourbox

Hög utbildningsnivå hos personalen är den enskilt viktigaste faktorn för att nå hög kvalitet i verksamheten. Det konstaterar Bengt Thorngren, undervisningsråd på Skolverket.
Att andelen personer som arbetar i fritidshem och som har en pedagogisk högskoleexamen sjönk från 51 procent 2014 till 47 procent 2015 är därför oroande. Det är även det faktum att de årsarbetare i fritidshem som har en examen som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem alternativt examen som fritidspedagog, och därmed får ansvara för undervisningen i fritidshem, under samma tidsperiod minskade med 1,9 procentenheter till 24,5 procent.
– Utbildningsnivån har sjunkit under många år och fortsätter att sjunka. Det är huvudmannen som ansvarar för att personalen har en relevant utbildning. Vad gäller lärarutbildningen vill vi belysa hur det ser ut så att regeringen och universiteten kan se över vad som kan göras, säger Bengt Thorngren.

Utbildningsminister Gustav Fridolin poängterar att 2 000 personer har rekryterats till fritidshemmen det senaste året, och att det är en förklaring till att andelen pedagogiskt utbildad personal sjunkit.
– Det är omöjligt att klara det utan att andelen sjunker. Det hade varit en annan sak om det funnits 2 000 arbetslösa lärare mot fritidshem som bara väntar på att få jobb, säger han.
Ansökningarna till grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem ökar, något som gläder utbildningsministern.

Skillnaden mellan kommunala och fristående fritidshem är stor. Medan 50 procent av årsarbetarna i kommunala fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen är motsvarande andel i fristående fritidshem 24 procent.
Det kan, enligt Bengt Thorngren, bero på att det är vanligare med deltidstjänster i fristående fritidshem och att det därmed kan vara svårare att rekrytera behörig personal.

En annan orsak kan vara att de fristående fritidshemmen har en högre andel män anställda. Männen som arbetar i fritidshem har nämligen en lägre utbildningsnivå än kvinnorna. 52 procent av de kvinnliga årsarbetarna har en pedagogisk högskoleexamen men bara 34 procent av de manliga.
Hur ska vi få fler välutbildade män i fritidshemmen?
– Det är något som högskoleminister Helene Hellmark Knutsson arbetar med, att lärosätena har ett ansvar för att bryta könsstereotypa mönster när de rekryterar studenter till lärarutbildningarna. Vi gör även en satsning på studie- och yrkesvägledare som syftar till att bryta könsstereotypa val, säger Gustav Fridolin. 

Könsskillnaden i siffror

  • I kommunala fritidshem har 37 procent av de årsanställda männen en pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande siffra för kvinnorna är 54 procent.
  • I fristående fritidshem har 18 procent av männen en pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande siffra för kvinnorna är 28 procent. 
  • Andelen män i kommunala fritidshem är 24 procent. Motsvarande siffra för fristående fritidshem är 33 procent.
  • Den totala andelen män som arbetade i fritidshem var 24,8 procent 2015. Det är en ökning med 1,4 procentenheter sedan året innan och med 8 procentenheter sedan 2005.

ur Lärarförbundets Magasin