Läs senare

Skapar detta ordning?

Utredningen om ordning och reda i skolan har nyligen presenterats. Åsa Morberg befarar att inget kommer att förändras.

03 okt 2014

Illustration: Marie Kassman
I elfte timmen presenterade Alliansen en ny utredning för skolområdet. Den diskuterar ordningsom­dömen på högstadiet och gymnasiet. Dessutom ska man nu kunna stoppa mobil­telefoner på lektionstid.

Utredare har varit Metta Fjelkner, tidigare Lärarnas Riksförbunds ordförande. Vi är många som minns utredningen »Skolan skall fostra«, den så kallade normgruppens arbete, och erinrar oss att det inte hände inte så värst mycket med den.

I Metta Fjelkners utredning framställs Sverige som sämst på ordning och reda. Detta är återigen kritik mot lärar­kåren, men naturligtvis också mot elevernas föräldrar. Det är barnens och ungdomarnas socioekonomiska bakgrund som ger utslag i sen ankomst och skolk. Enligt Pisa 2012 är vi sämst på sen ankomst och ogiltig frånvaro.

Vad ska då göras för att råda bot på detta? Det som tas upp i utredningen är inte enbart skolans problem och kan inte enbart åtgärdas i skolan. Ordning och reda lär man sig hemma om man har välutbildade föräldrar som bryr sig. Skolan ska verka kompensatoriskt, men här verkar skolan utsorterande.

Ordningsomdömen som följer med betygen till elever på högstadiet och gymnasiet ska kunna ges från 2016/2017. Det gäller terminsbetygen, inte de avslutande betygen. Vem har frågat efter dessa omdömen? Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén har uttalat sig och delar inte ut­redarens syn.

Stoppa mobiler under lektioner är en annan åtgärd som föreslås, men mobiler kan stoppas redan i dag. Utredaren menar att överlag fungerar den nya skollagen väl som grund för att vidta åtgärder. Alliansregeringen valde ändå en ny utredning, vilket är förvånansvärt.

Detta ska nu utredas vidare och andra områden ska lyftas in och diskuteras. Det handlar mycket om teknikaliteter och om vem som gör vad. Det finns en tydlig arbetsfördelning redan, men nu ska den skärpas och tydliggöras än mer. Man ska också se till att öka kunskapen om disciplinära och andra särskilda åtgärder bland alla berörda. En riktig råsop delas ut till såväl ansvariga chefer som huvudmän i utredningen. Och lärarna klarar sig inte riktigt här heller.

En annan fråga är hur eleven ska ta igen undervisningen som han/hon gått miste om i samband med avstängning. Man stänger först av eleven från skolan som ett straff, men sedan funderar man på hur eleven ska kunna kompensera för den frånvaro som är det utmätta straffet.

Ordningsreglerna finns också med och elever ska involveras mera när de tas fram, men det ska också framgå vad som händer om man bryter mot ordningsreglerna och att de ska tillämpas enhetligt på skolan.

Kränkande behandling är lärare oroliga för, men nu ska även detta diskuteras och man ska nu ingjuta mod i de professionella lärarna. Här får lärarkåren kritik igen. Lärare måste kunna agera, som om lärare inte agerar i dag?

Även lärarutbildningen får en släng i utredningen, något som är vanligt i utredningar om skolfrågor. Nu är det ledarskapsdelen och studierodelen som ska ses över. Betydelsen av bra ledarskap lyfts fram och det är givetvis inget nytt.

Den här promemorian kommer ut på remiss inom kort. Frågan är vad som händer efter utredningen med en ny regering på plats. Om det kommer att hända någonting över huvud taget.

ur Lärarförbundets Magasin