Läs senare

Skarpare roll för fritids i omskriven läroplan

Nya avsnitt i läroplanen för fritidshem och förskoleklass ligger nu hos regeringen för beslut. De kan börja gälla tidigast höstterminen 2016.

30 nov 2015

Skolverket har lämnat sitt förslag på nya avsnitt i läroplanen vad gäller fritidshem och förskoleklass till regeringen. Beslut kan fattas någon gång under våren och en ny läroplan kan gälla tidigast från hösten 2016.

– Vi har fått ett väl förankrat och bra underlag. Nu ska vi komma överens i regeringskansliet, säger Helene Öberg (MP), statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Lärarförbundet har ställt sig över lag positivt till förslagen i sitt remissvar. Vad gäller förskoleklassen hade facket önskat något tydligare mål för verksamheten, för att fungera som ännu bättre bro mellan förskolan och grundskolan.

Fritidshemmets avsnitt välkomnas i sin helhet.

– Det är en markering att fritidshemmet ska tas på större allvar och förhoppningsvis leder det till ett ökat kvalitetstänk. Det kan också användas för påtryckningar av rektorer för att få mer resurser från högre ort, säger Mikael Andersson, fritidspedagog i Helsingborg och ledamot i Lärarförbundets referensorgan för fritidspedagogik.

Mikael Andersson tycker att förslaget håller en god balans mellan att vara konkret och ändå inte vara för styrande på detaljnivå.

– Det lämnar utrymme åt pedagogerna att anpassa verksamheten efter barngruppen, som kan skilja sig åt vad gäller till exempel socioekonomiska förutsättningar.

I fritidshemmets avsnitt har begreppen ”undervisning” och ”elev” lett till en del diskussioner i samband med att förslaget mejslades fram, eftersom de anses av flera verksamma fritidspedagoger föra tankarna till kursplansstyrd klassrumsundervisning. Skolverket hade här ett dilemma att hantera, då dessa begrepp redan förekommer i läroplanens kapitel 1 och 2, som också ligger till grund för verksamheten på fritidshemmet.

– Vi tycker att vi har fått in bra synpunkter och såg att vi behövde vidga begreppet ”undervisning”. Vi har ingen tanke på att ändra fritidshemmens uppdrag utan vill förtydliga syftet och innehållet, säger Helena Karis, undervisningsråd på Skolverket.

I förslaget står nu: ”Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet, där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.”

En fråga som många ställer är hur det ska gå till att praktiskt tillämpa den nya läroplanen. Skolverket kommer troligen att ta fram stödmaterial och ge vägledning.

Samtidigt är barngrupperna stora och arbetsbelastningen hög på fritidshemmen, vilket Lärarförbundet också påpekar i sitt remissvar.

Helene Öberg, har fritidshemmen förutsättningar att tillämpa den nya läroplanen?

– Vi tror att statsbidraget på 500 miljoner kronor i nästa års budet kan bli ett stöd i detta arbete. Det är inget nytt uppdrag fritidshemmen får nu, men vi är medvetna att det är tufft på flera håll.

För att säkra kvaliteten i fritidshemsverksamheten behövs också fler utbildade pedagoger.

När får fritidspedagogerna egen legitimation?

– Vi har en förhoppning att göra något åt legitimationsfrågan både för fritidspedagoger och andra lärargrupper. Vi tittar på frågan just nu. Men det är för tidigt att sätta en tidsplan ännu, säger Helene Öberg.

Innehållet i de nya avsnitten

I de nya avsnitten i läroplanen vad gäller förskoleklass och fritidshem tydliggörs, enligt Skolverket, bland annat att:

  • Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola.
  • Att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång.
  • Att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande.
  • Att fritidshemmet utgår från en helhetssyn på eleven.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin