Läs senare

Skärpt lag påverkar skolan

Den 1 januari skärps diskrimineringslagen, vilket kan få betydelse för alla skolformer. Nu kan brister i stöd till elever med funktionsnedsättning anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

16 Dec 2014

Från den 1 januari finns det ytterligare en lag som sätter press på skolledningen att ge elever rätt stöd i skolan. Då utvidgas diskrimineringslagen till att innefatta ”bristande tillgänglighet”. Inom utbildningsområdet berörs alla skolformer från förskola till högskola. DO välkomnar den nya lagändringen.

– Vi har fått in en del anmälningar på skolans område som har rört bristande tillgänglighet, som vi inte har kunnat hantera tidigare. Vi tror att den nya lagen kommer att leda till ytterligare ett ökat antal anmälningar, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

Inom skolans område kan tillgänglighet handla om stöd i undervisningen, hjälpmedel, och lokaler som är anpassade till alla elever. I grundskolan ska exempelvis alla elever, oavsett funktionsförmåga, få möjlighet att ta del av all undervisning, både på skoltid och i fritidshemmet.

– Om det finns brister ska man i första hand vända sig till skolledning och skolinspektion. Men nu kan man även anmäla till oss, om det finns misstankar om diskriminering, säger Clas Lundstedt.

Det går inte att slå fast hur lagen exakt ska tolkas innan några anmälda fall prövas av domstol, enligt Clas Lundstedt. Lagen ställer inte heller några nya krav på tillgänglighet, utan bygger på det som redan står i befintlig lagstiftning, som skollagen, arbetsmiljölagen och plan- och bygglagen.

– Det blir ytterligare en påtryckningsmetod och ett sätt för den enskilde att hävda sin rätt, säger Clas Lundstedt.

Bedöms bristande tillgänglighet som diskriminering enligt den nya lagen, kommer huvudmannen att få betala en diskrimineringsersättning till den berörda eleven.

Om den nya diskrimineringslagen

  • Det införs i lagen en ny, sjätte form av diskriminering. Det är ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Sedan tidigare finns följande former av diskriminering i lagstiftningen: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera.
  • Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att ”skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”.
  • Det nya diskrimineringsförbudet gäller bland annat inom arbetslivet samt inom bland annat samhällsområdena utbildning, handel med varor och tjänster, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och socialtjänsten.
  • Begreppet tillgänglighet innefattar stöd eller personlig service, information och kommunikation samt åtgärder i fråga om den fysiska miljön.

Källa: DO

ur Lärarförbundets Magasin