Läs senare

Skolgårdar får inte plats

Många skolor har för små skolgårdar, visar en ny kartläggning. Tydligare regler ska få kommunerna att följa lagen.

19 aug 2015

Skolgårdarnas genomsnitt­liga storlek minskar på flera håll i landet och på vissa ställen finns de inte alls. En kartläggning av en kommun och ett län som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort på Boverkets uppdrag belyser utvecklingen. I Uppsala kommun är sju procent av skolgårdarna för små, i ­Blekinge är siffran tio procent.

— Det har blivit ett jätte­problem i kommunerna som bygger mycket. Det är svårt att få till ytor för att konkurrensen om marken är så hög, säger ­Ulrika Åkerlund, landskaps­arkitekt som arbetar med frågan på Boverket.

Det finns inga uppgifter om hur stora skolgårdarna är i Sverige och kommunerna saknar egen statistik.

SCB:s kartläggning är därför unik och baseras bland annat på mätning av kartor över sammanlagt 152 skolenheter i Uppsala kommun och Blekinge län.

Studien visar också att friskolor generellt sett har mindre skolgårdar än kommunala ­skolor. Förklaringen är att de har etablerats de senaste 20 åren, efter det att statens riktlinjer försvann, enligt Ulrika Åkerlund.

Fram till kommunaliseringen av skolan fanns det statliga riktlinjer från Skolöverstyrelsen kring skolgårdars storlek: 10 kvm per barn.

Sedan 1991 har kommunerna själva fått bestämma över skolgårdarna, baserat på den enda lag som reglerar frågan, plan- och bygglagen. I den står att »Om tomten ska bebyggas med (…) skola, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse«. Paragrafen har tolkats helt olika av ­kommunerna (se nästa sida).

Till följd av att skolgårdarna minskar och att lagens formuleringar är vaga har Boverket på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning och nya allmänna råd.

— Lagen var otydlig och den var svår att hävda i bygg­processen. Vi hoppas att de nya råden visar hur lagen ska uppfattas, säger Ulrika Åkerlund.

Enligt forskare är 3 000 kvm är ett slags minimivärde för att en skolgård ska kunna upprätthålla nödvändiga ­lekkvaliteter, oavsett antal barn.

Det är också detta mått som SCB har använt i sin studie när det konstaterats hur stor andel av skolgårdarna som är för små i Uppsala kommun och Blekinge län.

Ändå saknas rekommendationer kring skolgårdars storlek i de nya allmänna råden. Varför?

— Det finns inget linjärt samband mellan storlek och kvalitet. Det hade blivit svårt att ta in siffror, eftersom det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förhållandena. Att sätta en minimisiffra hade också blivit begränsande för de kommuner som i dag har högre siffror i sina egna riktlinjer, säger Ulrika Åkerlund på ­Boverket.

Boverkets nya allmänna råd

  • Skolgården bör placeras i direkt anslutning till byggnaden som innehåller lokaler för förskola, förskoleklass, skola åk 1—6, fritidshem eller liknande verksamhet.
  • Barn och elever bör själv­ständigt kunna ta sig mellan byggnaden och gården.
  • Gården bör vara så rymlig att det finns plats för olika typer av växter och för skill­nader i terrängen.
  • Det ska även finnas goda sol- och skuggförhållanden, luftkvalitet samt god ljud­miljö.

ur Lärarförbundets Magasin