Läs senare

Skolinspektionen: Bristande undervisning på fritidshem

GranskningUndervisningen på fritidshemmen brister samtidigt som rektorer knappt styr verksamheten. Det visar Skolinspektionens nya kvalitetsgranskning.

av Lenita Jällhage
29 jan 2018
29 jan 2018

Fritidshemmens fyra kunskapsområden

  • språk och kommunikation
  • skapande och estetiska kunskapsformer
  • natur, samhälle och lekar
  • fysiska aktiviteter och utevistelse

Fritidshemmen har sedan år 2010 ett tydligt uppdrag att behandla fyra kunskapsområden i sin undervisning (se faktaruta). Trots det beskriver Skolinspektionen undervisningen som de kvalitetsgranskat på 24 fritidshem som ”osynlig” inom skolan.

– När skolledningen inte leder och följer upp verksamheten ser vi att det skapar otydligheter kring hur undervisningen på fritidshemmen ska genomföras, säger Lena Stadler, ansvarig utredare för rapporten på Skolinspektionen.

Hon konstaterat också att samverkan mellan personalen på fritidshemmen och skolans övriga personal är låg när det gäller att komplettera varandra för elevernas utveckling i skolan.

Skolinspektionen har fokuserat på två av fyra kunskapsområden i sin granskning; språk och kommunikation samt natur och samhälle.

– Vår bedömning är att fritidshemmen behöver utveckla undervisningen för att höja kvaliteten inom dessa områden, säger Lena Stadler.

Skolinspektionen menar att bristerna beror på flera faktorer. Vid sidan om rektorernas ledarskap och bristande samverkan mellan skola och fritidshem räknar Lena Stadler upp: problem att få tag på behörig personal, stora elevgrupper, materiella förutsättningar, lärverktyg, lokaler och hur lärarresurser används.

Fritidspedagogen Line Isaksson från Nässjö, som sitter i Lärarförbundets styrelse, tycker att rapporten väl speglar hennes egna erfarenheter av de problem som finns.

– Vi har länge pratat om avsaknaden av ledning på fritidshemmen och våra bristande möjligheter att utföra vårt uppdrag på grund av olika svårigheter som att hitta behörig personal, hur personal används och hur vi får möjligheter att samverka, säger hon.

Line Isaksson har sett hur personalen på fritidshemmen under en lång tid fått ta smällarna när skolor får sparbeting eftersom verksamheten har ett friare uppdrag än övrig skolverksamhet. Samtidigt ser hon att många rektorer sitter i en rävsax med ett omöjligt uppdrag.

– Det blir en ond cirkel. Jag hoppas nu att huvudmännen tar sitt ansvar för situationen på Sveriges fritidshem. Fritidshemmens verksamhet är så viktig för likvärdigheten i svensk skola, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin