Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Riksrevisionen kritiserar Skolinspektionen

Granskning Skolinspektionen är vana vid att granska skolor och dess huvudmän. Men nu har inspektionen själv blivit granskad – och kritiserad – av Riksrevisionen.
Skolinspektionen avslutar ofta granskningar utan att säkra att felen avhjälpts, menar revisionen.

19 feb 2019

Redan 2013 blev Skolinspektionen kritiserade av Riksrevisionen för brister i hur man följde upp sina tillsynsbeslut. Nu har revisionen tittat på om Skolinspektionen bättrat sig. Fyra huvudfrågor har funnits. Det handlar om huruvida Skolinspektionens uppföljningar kontrollerar att påpekade brister är avhjälpta, och om uppföljningarna är transparenta, skyndsamma och likvärdiga.

Riksrevisionen konstaterar att Skolinspektionen avslutar många ärenden baserat på den aktuella skolans skriftliga redovisning, och inte på ett besök. I mer än hälften av de fall som handlar om bristande trygghet och studiero gör Skolinspektionen inget uppföljningsbesök utan fattar beslutet utifrån huvudmannens skriftliga rapport.

Ofta utelämnar också huvudmännen en redovisning av vad åtgärderna har fått för effekt, vilket gör att det blir svårt för en utomstående att förstå på vilka grunder en granskning avslutas.

– Då stora ansträngningar har gjorts för att identifiera brister kan det knappast anses vara ett effektivt användande av statliga resurser att avsluta ett ärende utan att säkerställa att åtgärderna har fungerat, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen hittade även brister när det gäller transparens, skyndsamhet och likvärdighet.  Skolinspektionen motiverar i många fall inte varför man avslutar ett uppföljningsärende vilket är ett problem för transparensen. I en tredjedel av ärendena tas uppföljningsbeslut på underlag som är äldre än tre månader vilket går emot de egna riktlinjerna. Riksrevisionen menar också att det finns brister i likvärdigheten mellan Skolinspektionens regionala avdelningar när det gäller tillsyn och uppföljning av tillsynsbeslut.

ur Lärarförbundets Magasin