Läs senare

Skolinspektionen: Otydligheter kring undervisning i förskolan

Skolinspektionen vill ha en tydligare definition av begreppet undervisning i förskolan sedan en förskolegranskning visat på en rad brister. Förskolan Bäckaryd tillhör undantagen – där arbetar man medvetet med undervisning.

Skolinspektionen: Otydligheter kring undervisning i förskolan
Amanda Yman och kollegerna på förskolan Bäckaryd i Borås använder sig av begreppet undervisning. Men de är de rätt ensamma om bland de granskade förskolorna i Skolinspektionens rapport. Foto: Anna Sigge

Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar att begreppet undervisning är främmande för många, trots att det står i skollagen att undervisning ska ske i alla skolformer. Personalen på de flesta av de inspekterade förskolorna talar istället om lärande. Risken med att likställa undervisning och lärande är enligt Skolinspektionen att lärandet inte nödvändigtvis syftar mot strävansmålen för förskolan. Förskollärarna behöver stimulera och utmana barnen med sikte på dessa mål.

Förskolan Bäckaryd i Borås har varit med i granskningen. Det är en av få förskolor där begreppet undervisning används i verksamheten.

– Jag tror att många ser en lektionssal framför sig och tänker skola när de hör begreppet, men i förskolan handlar undervisning mer om att fånga barnens intresse på ett lustfyllt sätt. Det kan ske både spontant och planerat, säger förskolläraren Amanda Yman.

Den planerade undervisningen sker i form av projekt utifrån barnens intressen vissa dagar i veckan. Däremellan finns tillfällen till undervisning i de flesta situationer, menar Amanda Yman.

– Har man de glasögonen på sig finns det undervisning i allt vi gör. Leken är ett bra verktyg, säger hon.

På pedagogiska möten förs en levande diskussion kring undervisningen, barnsynen och uppdraget i styrdokumenten.

– Vi har haft diskussioner om vad undervisning är, och arbetat med att bryta ner den och visa vad vi gör. Till exempel kan vi fråga oss vad det finns för matematiska begrepp i en matsituation, säger förskolechefen Vivi-Ann Weineland.

Förskollärare måste ta sitt pedagogiska ansvar som undervisande lärare och förskolechefer måste möjliggöra detta, skriver Skolinspektionen i sin rapport. På Bäckaryd är ansvaret tydligt fördelat.

– Vi förskollärare har ansvaret för att vi alla jobbar aktivt och medvetet med att uppfylla strävansmålen. Vi konkretiserar syftet med det vi gör. I det stöttar vi kolleger som är barnskötare, säger Amanda Yman.

På andra förskolor i Skolinspektionens granskning är det inte lika självklart vad undervisning respektive förskollärares ansvar innebär. Därför efterlyser myndigheten ett stödmaterial kring undervisning i förskolan.

Granskningen visar:

  • Det bedrivs inte medveten undervisning mot strävansmålen på alla förskolor.
  • Det finns ingen samsyn eller diskussion kring begreppet undervisning i förskolan. 
  • Bilden av förskollärarens uppdrag är oklar.
  • Språklig och kommunikativ interaktion behöver förbättras på hälften av förskolorna.
  • Barnens nyfikenhet fångas inte upp tillräckligt på nära hälften av förskolorna.
  • En tredjedel behöver använda leken mer medvetet i undervisningen.
  • Arbetet med naturvetenskap och teknik behöver utvecklas på en fjärdedel av förskolorna.

Källa: Skolinspektionen

ur Lärarförbundets Magasin