Läs senare

Skolinspektionen stänger friskola

TillsynSkolinspektionen stänger en friskola i Motala på grund av allvarliga brister i undervisningen.
"Kärnverksamheten har inte fungerat" säger avdelningschefen Maria Sundkvist.

av Daniel Persson
12 dec 2018
12 dec 2018
Maria Sundkvist, chef för Skolinspektionens inspektionsavdelning i Linköping. Foto: Pressbild.

Fria Intermiliaskolan har klasser från F till 9 och cirka 120 elever. Den har funnits sedan 2006 och har vid två tidigare tillsynstillfällen, 2009 och 2013, fått kritik och sedan gjort förbättringar. I våras anmärkte Skolinspektionen på ”omfattande och allvarliga brister” och i somras hotades skolan med vite på 300.000. Efter en uppföljning i höstas har Skolinspektionen kommit fram till att huvudmannen inte har gjort tillräckligt, därför återkallas stiftelsens godkännande och skolan får inte drivas vidare efter 7 januari. Den kan slutföra höstterminen, men inte öppna igen till vårterminen.

De bedömda bristerna på skolan

  • Elever ges inte ett tillräckligt aktivt lärarstöd och individanpassningar
  • Elever ges inte extra anpassningar och särskilt stöd
  • Åtgärdsprogram utformas inte korrekt och arbetet med uppföljning och utvärdering fungerar inte
  • Det finns brister i skolans betygskatalog
  • Elever har inte en studiemiljö som präglas av studiero
  • Det finns brister i det målinriktade arbetet mot kränkande behandling
  • Elevhälsan arbetar inte främst förebyggande och hälsofrämjande
  • Hemkommunen informeras inte alltid när en elev slutar eller har hög frånvaro
  • Det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet

Källa: Skolinspektionen.

– De brister som vi påtalade redan 2009 har återkommit och de har blivit fler. Det är en skola med mycket låg andel behöriga lärare. Rektor har inte gett det stöd som behövs för att man som outbildad ska kunna bedriva verksamhet som lever upp till lagens krav. Själva kärnverksamheten i skolan har inte fungerat, säger Maria Sundkvist, avdelningschef på Skolinspektionen.

Det är stökigt i vissa klasser där möjligheterna till studiero bedöms som dåliga. I Skolinspektionens beslut framgår att vissa föräldrar är mycket oroliga för sina barn på grund av bråk, kränkningar och vad de beskriver som ”kaos på skolan”.

Omsättningen på lärare, varav flertalet är obehöriga, är stor. Det går ut över kvaliteten och bidrar till att eleverna inte får den hjälp de har rätt till, enligt beslutet där det står att ”undervisningen under vissa lektioner inte innebär något aktivt lärarstöd för eleverna.”

– Om du har personal som inte har någon formell utbildning och inte får stöd av rektor eller utbildade kolleger, då är det lätt att det inte blir någon undervisning av det som ska vara lektioner. Den gruppen elever som behöver särskilda anpassningar och stöd har inte fått det. Det krävs att du är en tränad person för att kunna se sådant tidigt, säger Maria Sundkvist.

Motala kommun har haft beredskap för en stängning och kommer att erbjuda platser åt elever som behöver det. Vad som händer med de anställda på skolan är oklart. Varken skolans rektor eller huvudmannen, Stiftelsen Fria Intermiliaskolan, vill kommentera eller bemöta beslutet och kritiken närmare just nu, men ifrågasätter det och kommer att överklaga. I väntan på avgörande i domstol är Skolinspektionens beslut gällande.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin