Läs senare

Skolledarna: Besparingarna måste upphöra nu!

debattNej, skolan och förskolans uppdrag är inte att lösa de kommunala budgetproblemen. Besparingar skapar bara nya problem, skriver styrelsen för Lärarförbundet Skolledare Stockholm i en debattartikel.

21 nov 2019

Stockholms rektorer leder redan idag organisationer som inte har någon som helst överkapacitet. Vi har inte för hög bemanning. Det finns inte för många lärare i något klassrum eller barngrupp. Rektorer har inte för många stödfunktioner.

Tvärtom har vi medarbetare som redan nu går på knäna för att tillgodose barnens och elevernas behov. Sjuktalen ökar, våra medarbetare och vi själva blir sjuka av samvetsstress och hög arbetsbelastning. Besparingar i skolan leder till högre press på en redan utsatt lärar- och skolledarkår. De som jobbar i skolan är redan idag alltför arbetsbelastade i förhållande till sitt stora uppdrag. Risken för sjukskrivningar och att ännu fler lämnar yrket ökar ännu mer. Och det här sker i ett läge när vi behöver varenda lärare och skolledare vi kan få.

Vårt uppdrag styrs av skollag, läroplan och andra författningar. Det är ett uppdrag som utgår från barns och elevers behov och rätt till utbildning. Enligt Skollagen ska t.ex. en elev som har behov av särskilt stöd, ges sådant stöd – det förändras inte när Stockholms kommun vill minska resurserna till skola och förskola.

Vi kan inte hoppa över delar i läroplanen eller försämra den lagstadgade tryggheten i skolorna, för att kommunen vill spara. Vårt gemensamma uppdrag är formulerat i bestämmelserna och de ligger fast.

Vi kan inte heller bortse från den arbetsmiljölag som säger att arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för belastningar som kan medföra ohälsa. Här vill vi påminna alla huvudmän om att även de flesta rektorer är arbetstagare och omfattas av Arbetsmiljölagen.

Snäva ekonomiska ramar är redan idag en krass verklighet för de flesta skolledare. Den som inte håller budget riskerar sin arbetsgivares missnöje, låg löneutveckling eller kanske till och med sin anställning. Det är helt orimligt!

Sämre ekonomiska förutsättningar medför stora negativa konsekvenser för verksamheten – det blir svårare och svårare att gå hem rakryggad från jobbet när man som rektor tvingats ta beslut som leder till att elever inte får den utbildning de har rätt till och tvingas bryta mot Skollagen och Arbetsmiljölagen varje dag.

Att tvingas ta beslut om effektiviseringar som söndrar; sämre arbetsmiljö, sämre förutsättningar för undervisning, färre stödfunktioner, uppsägning av ”överflödig” personal, inga resurser till vikarier, minskad lärartäthet och färre övrig personal leder till ökade sjukskrivningar och mer barnpassning än undervisning och utveckling.

Vilka kan vi rekrytera till en sådan verksamhet? Vem vill vara rektor i en sådan verksamhet?

I budgetförslaget från de styrande i Stockholms stad läser vi om ”Möjligheternas Stockholm”, där ska bland annat alla barn, varje skoldag, känna sig stimulerade och trygga. Varje barn ska nå sin fulla potential i Sveriges bästa förskola och skola och satsningar ska ske på rektorers pedagogiska ledarskap. Vi skriver under på det, alla rektorer i Stockholm vill inget hellre än att ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon.

Men vi kan inte göra mer med mindre! Därför måste besparingarna upphöra nu!


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin