Läs senare

Skolnyheterna i oppositionens vårbudgetar

SkolpolitikSuperteam på utsatta skolor, antimobbningsprogram på alla skolor och ”nolltolerans mot dåliga” skolor. Det är några av skolförslagen i oppositionspartiernas skuggbudgetmotioner.

av Mats Thorén
04 maj 2017
04 maj 2017

Samtliga oppositionspartier har nu presenterat sina ekonomiska vårmotioner. Gemensamt för Allianspartiernas skolpolitik är exempelvis att öka antalet timmar i skolbänken, införa fler karriärlärartjänster och tillföra mer resurser till utsatta skolor och svaga elever.

Skolnyheterna är inte så många, men i nedan hittar du partierna förslag listade i faktarutor.

Liberalerna

Fler skolreformer i Liberalernas vårbudget

 • Inför ett statligt stöd till ”utsatta” skolor som kan sökas för att långsiktigt verka för ökad studiero. Skolorna ska själva utforma förslag till satsningar.
 • Skolverket ska ges i uppdrag att förbereda införandet av ett skriftligt ordningsomdöme, som ska vara frivilligt och inte finnas med i slutbetyget.
 • Införandet av digitalisering och central rättning av de nationella proven bör skyndas på. Regeringens tidsplan är för långsam.
 • Låt Skolverket genomföra egna årliga datoriserade Pisa-mätningar i alla teoretiska ämnen som inte har nationella prov med ett begränsat urval elever. Syftet är att motverka betygsinflation och öka likvärdigheten.
 • Inför ett snabbspår för att rekrytera fler studiehandledare (för nyanlända).
 • Inrätta ett särskilt preparandår för nyanlända elever som siktar mot att snabbt börja på gymnasiets teoretiska program.
 • Nyanlända elever som bedöms kunna klara gymnasieprogram på engelska ska få detta, men samtidigt läsa in svenskan.
 • Inrätta en ny form för verksamhetsförlagd utbildning (vfu) där lärarstudenter arbetar som lärarassistenter under ledning av en handledare, som blir en ny form av karriärtjänst.

Detta vill Liberalerna också:

 • Utöka antalet förstelärare.
 • En särskild satsning på karriärtjänster i ”de mest utsatta utanförskapsområdena”.
 • Kartlägg elevers baskunskaper redan i årskurs 1
 • Fler speciallärare och specialpedagoger
 • Stärk Skolinspektionens tillsyn över förskolan.
 • Återförstatliga skolan.
 • Skolstart från sex års ålder. Förskoleklassen blir årskurs 1 i tioårig grundskola.
 • Barn till arbetslösa eller föräldralediga bör att rätt att vara 30 timmar per vecka i förskolan
 • Förlängs skolplikt, sommarlovsskola och en mer anpassad studieplan än i dag för nyanlända elever som kommer till Sverige i sena tonåren.
 • Inför aktivt skolval.
 • Centralisera lärarutbildningen till färre orter.
 • Inför en gymnasial lärlingsutbildning där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande.

Liberalerna vill att det ska bli möjligt för rektorer i så kallade utanförskapsområden att bilda ”superteam” vid sidan av dagens organisation och tjänstebefattningar. Idén är att de skickligaste rektorerna ska rekrytera de skickligaste lärarna för att jobba tillsammans och lyfta dessa skolor.

Partiet vill också förändra utformningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) så att studenter ska kunna arbeta som lärarassistenter i skolor och förskolor, med handledning. Exempel på det finns redan i exempelvis Helsingborg, enlig Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna.

Christer Nylander.

Enligt Nylander finns det luft i många lärarutbildningar.

– Istället för att de ska arbeta på Ica skulle de kunna jobba som lärarassistenter, säger han.

Lönen ska betalas av huvudmannen. Belöningen för huvudmannen blir förhoppningsvis att studenten sedan vill arbeta på samma skola eller förskola. Grundidén är alltså att motarbeta lärarbristen.

Att arbeta som handledare åt vfu-studenter som arbetar som lärarassistenter ska bli en ny form av karriärtjänst, enligt L.

Partiet ökar i vårmotionen skolanslaget med 1 miljard kronor jämfört med höstbudgeten, då partiet tillförde skolan 8,6 miljarder kronor.

Moderaterna

 • Fortsatt utbyggnad av karriärlärarsystemet. Utökad satsning på fler förstelärare i ”utanförskapsområden”.
 • Inför lämplighetstest och antagningsprov på lärarutbildningen.
 • Utöka undervisningstiden på lärarutbildningarna med upp till 50 procent.
 • Öka antalet lärarassistenter i skolan.
 • Se över bestämmelser i skollagen som rör trygghet och studiero för att tydliggöra och stärka lärares rätt att ingripa vid ordningssituationer.
 • En timme mer undervisning per dag i lågstadiet. Partiet vill senare utöka undervisningstiden generellt med en timme per dag. Argumentet är att ökad undervisningstid leder till högre kunskapsresultat.
 • En extra timme matematik i veckan på högstadiet.
 • Kommuner ska bli skyldiga att erbjuda lovskola från årskurs sex till alla som riskerar halka efter. För nyanlända bör lovskola kombineras med sommarkollo.
 • Huvudmän ska bli skyldiga att erbjuda läxhjälp i årskurs 4–9.
 • Föräldrar som försörjningsstöd mer än sex månader ska få avgiftsfri förskola 30 timmar per vecka.
 • Rektorer ska få rätt att prioritera timplanen för nyanlända i tonåren för att målen i basämnena ska hinna uppnås.
 • Förlängd skolplikt för nyanlända elever.

Nolltolerans mot dåliga skolor är ”en bärande del” i Moderaternas plan för ett starkare Sverige, skriver partiet i sin vårbudgetmotion. Nolltoleransen innebär att staten ska kunna ta beslut om att ta över driften eller lägga ned en skola (oavsett huvudman) som har dåliga kunskapsresultat. Det liksom övrig skolförslag i vårmotionen är kända sedan tidigare.

Centern

 • Partiet anser generellt att skolor i större utsträckning än i dag bör samverka mer med samhälle och näringsliv – gärna på det lokala planet – för att göra utbildningarna mer relevanta. Exempelvis anser Centern att fler yrkesutbildningar bör bli yrkescollege.
 • Folkhögskolornas uppdrag bör utökas genom möjlighet till fortsatta studier på folkhögskola samt att fler får anordna språkintroduktionsprogram för nyanlända.
 • Inrätta branschskolor, på gymnasienivå och yrkeshögskolenivå.
 • Inför en komvuxpeng i hela landet.
 • Utöka och bredda kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU) för att locka fler högpresterande till läraryrket.
 • Gör det lättare för fristående lärarutbildningar att starta.
 • Slopa kravet på lärarlegitimation under fem år.
 • Inför en statlig kompetensutvecklingsgaranti för lärare och skolledare.
 • Skapa ett tydligt och transparent karriärsystem för förskollärare, lärare och skolledare.
 • Inför lärarassistenter.
 • Inför tioårig grundskola. Förskoleklassen blir årskurs 1 i grundskolan.
 • Genomför ett digitalt lärarlyft.
 • Tillåt fjärrundervisning i alla relevanta ämnen och tillåt alla skolor att anordna fjärrundervisning på entreprenad.
 • Inför aktivt/obligatoriskt skolval.
 • Skolor – oavsett huvudman – som inte uppfyller tillräckliga kvalitetskrav ska fortare än i dag kunna stängas. Driften ska kunna övertas av annan utförare.
 • Det ska finnas öppna kvalitetsredovisningar för alla skolhuvudmän.

Grundprincipen i Centerns utbildningspolitik är att utbildning ska leda till jobb. Ett exempel är förslaget att låta fler yrkesutbildningar bli yrkescollege. Partiet presenterar dock inga skolnyheter i sin vårmotion, utan upprepar tidigare förslag partiet kommit med.

Kristdemokraterna

Kd:s tidigare förslag:

 • Kompetenssatsning för att utbilda fler lärare i svenska som andraspråk
 • Speciallärarlyft
 • Fler karriärlärartjänster i utsatta områden.
 • Nyanlända elever på gymnasiet ska ges möjlighet att examinera på engelska och erbjudas individuella studieplaner

Kristdemokraterna anslår i sin motion pengar till antimobbning. Kd ser med stor oro på att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Man vill därför att alla skolor ska ha program mot mobbning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Partiet vill också underlätta för fler vuxna i skolan, exempelvis klassmorfar och unga vuxna som rastvakter.

Sverigedemokraterna

Kända förslag från SD sedan tidigare är:

 • Inför ett karriärsystem för lärare och skolledare enligt den så kallade Shanghai-modellen.
 • Förstatliga skolan
 • Inför tioårig grundskola, där förskoleklassen blir årskurs 1.
 • Ställ högre krav än i dag på att få starta friskola.

Sverigedemokraterna presenterar inga nya förslag i sin vårmotion.

ur Lärarförbundets Magasin