Läs senare

Skolor ger olika vikt vid proven

Det är stora variationer mellan olika skolor hur väl betygen följer resultaten på de nationella proven.

19 Jan 2009

För åtta av tio elever avspeglar slutbetygen i engelska, svenska och matematik resultaten på de nationella proven. I engelska är eleverna som får högre betyg i förhållande till provet ungefär lika många som de som får lägre betyg. 
  I matematik och svenska däremot sker ändringen oftast uppåt, vilket innebär att det genomsnittliga slutbetyget är högre än det genomsnittliga provbetyget. 
  Detta fungerar väldigt olika på olika skolor. I exempelvis ämnet svenska fi nns en skola där 71 procent av eleverna har högre slutbetyg än provbetyg. Åt andra hållet fi nns en skola där 40 procent av eleverna lägre slutbetyg än provbetyg.  
  – Det är en indikation på att betygsättningen inte är likvärdig, säger Tommy Lagergren, enhetschef på Skolverket. 
  Skolverket kompletterar därför sin databas Siris med provresultat och slutbetyg på skolnivå. Tanken är att skolorna själva ska kunna jämföra hur de ligger till och använda uppgifterna som ett stöd när de ser över sina rutiner vid bedömning och betygssättning.

ÄVEN SVERIGES Kommuner och Landsting (SKL) har byggt upp en databas. Där går det att jämföra alla gymnasieskolors resultat. 
  Databasen visar hur många elever som fullföljer gymnasieskolan inom tre år, den genomsnittliga betygspoängen och hur stor andel som är behöriga till universitet och högskola. Varje skola och program får ett index som visar hur man ligger till jämfört med riksgenomsnittet. 
  Avsikten är att sporra skolorna till förbättringar. Under året kommer SKL att analysera resultaten och lyfta fram hur framgångsrika kommuner arbetar. Databasen utgår dock endast från de faktiska resultaten och tar ingen hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.

Ingvar Lagerlöf

ur Lärarförbundets Magasin