Läs senare

Skolverket vill vidareutbilda alla matematiklärare för två miljarder kronor

Skolverket föreslår en storsatsning på vidareutbildning av alla matematiklärare i landet. Satsningen ska enligt förslaget pågå i sex år, kosta två miljarder kronor och ge lärarna fullt betalt under utbildningen.

04 aug 2011

 

Det är regeringen som har gett Skolverket i uppdrag att föreslå hur en fortbildning av matematiklärarna kan se ut. Bakgrunden är att flera studier har visat att svenska elevers kunskaper i matematik blir allt sämre.

Skolverket har nu redovisat sitt uppdrag för regeringen.

I rapporten skriver Skolverket att lärarnas förmåga att undervisa i matematik har betraktats som en privat fråga, "där var och en på egen hand är bäst lämpad att avgöra vad som fungerar och inte fungerar". Detta synsätt måste ändras, slår nu myndigheten fast. Lärarna måste bli bättre på att samtala med varandra om hur undervisningen kan planeras, genomföras och utvecklas.

Därför föreslår Skolverket fortbildning i kollegialt lärande för alla legitimerade matematiklärare.

Satsningen ser ut så här, i grova drag:

  • Matematiklärarna organiserar sig i samtalsgrupper, till exempel ämneslaget på en skola. En samtalsledare utses inom varje samtalsgrupp.
  • Skolverket utbildar 1 000 resurspersoner, minst två resurspersoner per kommun eller friskoleföretag. Resurspersonerna ska hålla kontakt med och stödja samtalsgrupperna i fortbildningen.
  • Skolverket bygger upp en webbaserad lärplattform, som blir hjärtat i fortbildningen.

Den webbaserade lärplattformen ska vara en nationell kunskapsbank med fakta, inspiration och tips om hur matematikundervisningen kan utvecklas. Det kan handla om såväl inläsningsmaterial som webbaserade filmer.

 Den digitala lärplattformen ska också kunna användas interaktivt, så att lärarna ges möjlighet att sprida sina egna idéer eller diskutera gemensamma spörsmål med andra lärare.

Innehållet ska Skolverket ta fram i samarbete med bland annat forskare, lärarutbildare och engagerade matematiklärare.

Skolverket föreslår att de lärare som deltar i fortbildningen får full lön. Annars finns det risk för att lärare inte nappar på erbjudandet om att fortbilda sig, vilket har varit ett problem inom Lärarlyftet.

Enligt Skolverkets uppskattning finns det i dag 40 000 lärare som undervisar i matematik. Skolverket föreslår att bara de lärare som är legitimerade för att undervisa i matematik får betalt för sin fortbildning. Men myndigheten räknar med att de som inte är legitimerade kommer att vidareutbilda sig under de närmaste åren för att uppfylla legitimationskraven.

Om lärarna fortbildas under en tid som motsvarar åtta till tio arbetsdagar under ett år kostar satsningen 1,3 miljarder kronor. Men Skolverket anser att lärarna skulle behöva dubbelt så mycket fortbildning, det vill säga motsvarande 15-20 dagar på ett år, för att fortbildningen ska ge ett "fördjupat kollegialt utbyte" och få rejält genomslag i bättre undervisning. I så fall går satsningen lös på över två miljarder kronor.

Redan i år vill Skolverket börja bygga upp lärplattformen. 2012-2013 kan en försöksomgång köra igång med lärare i upp till 50 kommuner. Och från hösten 2013 och tre läsår framåt kan massfortbildningen i matematik genomföras i full skala.

Flera experter har under utredningens gång påpekat att även förskollärarna bör fortbildas i hur man lär ut matematik till yngre barn. Skolverket sympatiserar med den idén, men lägger inget konkret sådant förslag. Skulle landets 52 000 förskollärare också fortbildas kostar detta ytterligare två miljarder kronor.

Regeringen får nu ta ställning till förslaget.

 

Bristerna i dagens undervisning

Skolverket konstaterar bland annat dessa brister, efter att ha studerat rapporter och undersökningar om matematikundervisningen i svenska skolor:

  • Matematikundervisningen präglas ofta av för mycket räkning på egen hand.
  • Många elever gör systematiska fel i sina beräkningar, vilket måste åtgärdas tidigt.
  • Elever som har lätt för matematik tycker att det är för lite utmaningar i undervisningen.

 

Lärplattform blir kunskapsbank

Några exempel på vad den nya webbaserade lärplattformen kan innehålla:

  • Tips på undervisningsmetoder i matematik, till exempel utomhuspedagogik och användning av digitala verktyg.
  • Beskrivning av hur formativ bedömning kan användas för att utveckla elevernas kunskaper eller hur kamratbedömning kan praktiseras.
  • Stöd för hur lärarna kan planera och genomföra undervisningen, utifrån syftena i kurs- och ämnesplanerna i matematik.

ur Lärarförbundets Magasin