Läs senare

”Skolverkets förslag försvagar kunskapen om arbetsmarknaden”

16 dec 2019

Skolverket föreslår i sitt arbete med att revidera kursplanen för samhällskunskap årskurs 7-9 att i princip allt som rör arbetsmarknaden och dess villkor stryks från det centrala innehållet. Som fackförbund som ofta möter unga i arbetslivet är detta oförståeligt och något som vi kraftigt motsätter oss. Kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivets möjligheter behöver stärkas, inte försvagas.

OM DEBATTÖRERNA

Pim Van Dorpel
Vice ordförande, Hotell- och restaurangfacket                 

Linda Palmetzhofer
Förste vice ordförande, Handels

Yvonne Nygårds
Andra förbundsordförande, Fastighets

Vi menar att det är av stor vikt för elevernas utveckling, möjlighet till ett gott arbetsliv och delaktighet i samhället att samhällskunskapen i årskurs 7–9 har med områdena arbetsmarknad, arbetsliv, den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess villkor som centralt innehåll.

Skolverkets förslag riskerar om det blir verklighet att få stora negativa konsekvenser där unga arbetstagares utsatthet ökar. Bristande kunskap om arbetslivet och dåliga förutsättningar att ta klivet in på arbetsmarknaden leder till svårigheter. Kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivet förebygger istället problem och ger förutsättningar till ett gott arbetsliv. Det är positivt för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det är därför fullt naturligt att tydlig kritik mot Skolverkets förslag i denna del kommit brett från såväl fackligt håll som från arbetsgivarorganisationer.

Kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar är helt grundläggande för att verka i samhället. Alla kommer på ett eller annat sätt i kontakt med arbetslivet. Att inte förstå det sammanhang som man verkar i står i direkt strid med läroplanen som fastslår att elever ska ges de förutsättningar som de behöver för att kunna leva och verka i samhället. För att förstå och verka i det svenska samhället behövs grundläggande kunskap om kollektivavtal, parterna på arbetsmarknaden, rättigheter och skyldigheter på jobbet och arbetsmiljö.

Elever som går i årskurs 7-9 befinner sig i nära anslutning till den ålder då de allra flesta kommer i kontakt med arbetsmarknaden. Ofta i form av jobb under lov och prao. Dessutom sker senare insteg på arbetsmarknaden och jobb vid sidan av studier ofta med utgångspunkt i de kunskaper som förvärvats i just grundskolan. Att då ha stora kunskapsluckor om hur kollektivavtal fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter som finns och vilken arbetsmiljö man ska förvänta sig är varken önskvärt eller bidrar till en bättre arbetsmarknad.

Fackliga organisationer i branscher med stor andel unga har givetvis ett ansvar att organisera alla som jobbar i branschen, utbilda medlemmar och verka för bra arbetsvillkor och god arbetsmiljö för alla. Det är något som vi oförtröttligt arbetar med men om detta förslag blir verklighet försvåras våra möjligheter att bidra till ordning och reda.

Vi kan redan idag se problem med bristande kunskaper i våra kontakter med unga på arbetsmarknaden. Det leder till en mängd olyckliga situationer där många unga far illa eftersom de saknar kunskap om vilka rättigheter de har och därmed riskerar att utnyttjas. Skulle Skolverkets förslag bli verklighet kommer situationen att förvärras.

Kunskaper om arbetsmarknaden är heller inte fristående. Vår uppfattning är att den hör ihop med skolans uppgift, ”att förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver”, såsom det beskrivs i läroplanen.

Dessutom är kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivet centralt för att kunna tillgodogöra sig kunskap på andra områden i grundskolan, inte minst i samhällskunskapen. Det är också så att kunskap om arbetslivet underlättar val till gymnasiet och yrkesval. Det går helt enkelt inte att stryka grundskolans centrala uppgift att utbilda på området. Grunden läggs i grundskolan. Alla läser inte heller klart en gymnasieutbildning innan de börjar arbeta.

Det är positivt att Skolverket ser över kurs- och ämnesplaner löpande och säkerställer att de är konkreta. Men i denna del utgår vi från att Skolverket arbetar om sitt förslag. Områdena arbetsliv, arbetsmarknad, den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess villkor behöver vara en del av det centrala innehållet i samhällskunskapen för årskurs 7-9.

I grunden handlar det om vilka förutsättningar svensk skola ger till ett gott arbetsliv. Dina rättigheter på jobbet ska inte vara rena grekiskan.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin