Läs senare

Skolverkets statistik över barngrupperna kritiseras igen

FörskolanKnappt hade Skolverkets utvärdering av statsbidraget till mindre grupper i förskolan publicerats förrän kritiska röster höjdes i sociala medier.

av Emilie Stendahl
04 dec 2018
04 dec 2018

Reaktionerna i sociala medier lät inte vänta på sig när Lärarnas tidning på måndagen rapporterade om Skolverkets utvärdering av statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. Precis som tidigare ifrågasattes uppgiften om att barngrupperna blivit mindre. Kritik riktades också mot själva systemet med statsbidrag för att minska barngrupperna.

– Grupperna har minskat i statistiken men inte i verkligheten, kommenterade till exempel Maria Karlander, förskollärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Partille.

Arbetsgivare redovisar mindre arbetsgrupper som skapas i vardagen i stället för avdelningar, vilket gör statistiken vilseledande, tycker hon.

– Om du har ett arbetslag med exempelvis 22 inskrivna barn som tre personal ansvarar för, så är det de barnen som bör räknas som grupp oavsett hur man väljer att dela in barnen under delar av dagen.

I Partille pågår partsgemensamma diskussioner för att nå en samsyn kring vad en barngrupp och vad en avdelning är, berättar hon. Fast allra bäst vore om Skolverket var tydligare i frågan och om man lagstiftade om barngruppers storlek, anser hon.

Att många som arbetar i förskolan ifrågasätter Skolverkets statistik över barngruppernas storlek är känt sedan tidigare. Och Skolverket skriver själva i sin utvärdering att ”det råder viss osäkerhet om statistikens tillförlitlighet, och både definitionen av barngruppsstorlek och instruktionen till uppgiftslämnarna är under utveckling”.

Mikael Ejerblom är enhetschef på Skolverket.

Era siffror om barngrupperna får hård kritik på nytt. De anses bara gälla på pappret och inte i verkligheten. Vad är din kommentar till det?

– Det är ju en undersökning som är gjord i hela landet. Det vi ser är att generellt sjunker barnantalet, men det skiljer sig troligen mycket från huvudman till huvudman och från en förskola till en annan.

Kritiken handlar inte om regionala skillnader i första hand, utan om att siffrorna anses som osanna eller vilseledande på grund av att en del huvudmän rapporterat in mindre grupper än vad barnen vistas i under merparten av dagen. Vad anser du om den kritiken?

– Vi har gjort undersökningen utifrån de siffror huvudmännen rapporterat in. Om de rapporterat in fel syns inte det i vår statistik. Jag tror inte att huvudmännen medvetet rapporterar in fel, men känner man till att någon gjort det får man gärna höra av sig till oss.

Vad har ni för ansvar för att se till att statistiken ni redovisar är tillförlitlig?

– Vi har ett stort ansvar för att de undersökningar vi gör ska vara sanna och trovärdiga. Sedan har vi svårt att kontrollera alla huvudmän och inrapporterade siffror. Vi måste lita till att man rapporterar in rätt.

Vad gör ni för att komma till rätta med att statistiken upplevs som osann?

– Vi informerar huvudmännen om hur och vad de ska rapportera in. Det har vi arbetat med att göra under några år nu.

En annan del av kritiken apropå utvärderingen handlade om själva systemet med statsbidrag för att minska barngrupperna – att det är sårbart och saknar långsiktighet. En som redan erfarit hur det kan bli när bidraget upphör tvärt är förskolechefen och rektorn Bosse Wahlin. Hans förskola fick bidraget för minskade barngrupper två år i rad. Sedan fick de dagen före midsommar besked om att de inte fått bidraget beviljat för kommande läsår.

– Barngrupps- och personalpusslet för hösten var redan lagt. Vi fick skriva in 5 barn till och har nu lika många barn på avdelningarna som innan. Inte roligt för mig som förskolechef, ännu tråkigare för mina förskollärare men framförallt så är det som vanligt tråkigast för barnen som alltid är de som blir drabbade värst!

Bosse Wahlin efterlyser i stället en höjd barnpeng i kommunen för att kunna nå Skolverkets riktmärken och skapa mindre barngrupper.

– Vi vill ju alla att våra barn ska ha det bra och då gäller det att resurserna fördelas på rätt sätt.

ur Lärarförbundets Magasin