Läs senare

Snåriga regler för skolplikten

HemundervisningSverige är ett av två länder som har förbjudit hemundervisning. Men lagen är svårtolkad.

Barn bosatta i Sverige har skolplikt. För att få tillstånd till ”undervisning på annat sätt”, som det står i skollagen, krävs insyn i verksamheten, att den är ett fullgott alternativ till reguljär undervisning samt ”synnerliga skäl”. I förarbetet till 2011 års skollag ges tre exempel på vad synnerliga skäl kan vara (se ruta).

I ett remissvar kritiserade Lagrådet dessa exempel för att de inte utgör vad som brukar avses med synnerliga skäl och att det därför kan bli oklart vad som menas.

På ett sätt har Lagrådet redan fått rätt. Kammarrätten hävde nyligen Förvaltningsrättens avslag på en förfrågan från en judisk familj i Göteborg om att hemundervisa sina barn. Familjen angav sin ortodoxa tro som grund. Såväl kommunen som Förvaltningsrätten tolkade lagen som att religion inte är ett ”synnerligt skäl”. Kammarrätten gjorde en annan bedömning och ärendet ska upp i Högsta förvaltningsdomstolen senare i år.

Om domstolarnas praxis, det vill säga hur en lag tillämpas, tar en annan väg än det var tänkt finns det möjlighet att göra förändringar i lagtexten.

– Det ska bli mycket intressant att se hur utslaget blir i Högsta förvaltningsdomstolen. Det kan bli vägledande för hur lagen ska tolkas i framtiden, säger Ragnar Eliasson, chef för utbildningsavdelningen på Skolverket.

Läroplanen slår fast att utbildningen i svensk skola ska vara icke-konfessionell. Men enligt Ragnar Eliasson behöver detta inte stå emot Kammarrättens bedömning.

– Den bestämmelsen gäller inte särskild utbildningsform. Däremot finns det krav på insyn och att verksamheten ska vara ett fullgott alternativ till skolan, säger Ragnar Eliasson.

Vad har då myndigheterna för maktmedel att ta till om föräldrarna trots avslag väljer att hålla barnen hemma? Frågan går till Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.

– Skollagen ger endast utrymme för att utdöma vite till vårdnadshavaren. Sedan finns det i annan lagstiftning andra maktmedel, exempelvis omhändertagande enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Tidigare fanns en bestämmelse om hämtning av barnet med hjälp av polis men den är avskaffad, säger Claes-Göran Aggebo.

För att ytterligare komplicera frågan så slår både Europakonventionen och FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna fast att föräldrar har rätt att välja utbildning för sina barn. Detta brukar framhävas av Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige (ROHUS).

– Det finns faktiskt endast två demokratier i världen som uttryckligen förbjuder hemundervisning, det är Tyskland och Sverige, säger ROHUS ordförande Jonas Himmelstrand.

– Det inte mer än mellan 40 och 70 barn som hemundervisas i Sverige av pedagogiska, filosofiska eller religiösa skäl. Praktiskt taget alla jämförbara länder har 10—50 gånger fler hemundervisade barn per capita.

Tre skäl för
hemundervisning

I förarbetet till 2011 års skollag ges tre exempel på vad synnerliga skäl för hemundervisning kan vara.

  1. Eleven är nyanländ från ett annat land och vill slutföra den pågående terminen i sitt gamla hemland på distans.
  2. Eleven ska göra en längre resa.
  3. Eleven deltar i en filminspelning.

ur Lärarförbundets Magasin