Läs senare

Sociala snedrekryteringen består

Trots att studenter från olika sociala grupper klarar sig nästan lika bra består den sociala snedrekryteringen till högskolan. På läkarutbildningen har endast sex procent av studenterna arbetarbakgrund.

26 Nov 2002

Högskoleverket har för första gången undersökt om studenternas sociala bakgrund har betydelse för hur de klarar sina studier. Skillnaderna är små, men pekar i samma riktning. På nästan alla utbildningar är resultaten något bättre för studenter från de övre sociala skikten. 79 procent av studenterna från högre tjänstemannahem tar examen eller uppnår 120 poäng efter åtta år. Motsvarande siffra för studenter med arbetarbakgrund är 69 procent.

Skillnaden i studieresultat är större för utbildningar som leder fram till en kandidat- eller magisterexamen än för utbildningar som avslutas med en yrkesexamen. Till den första gruppen hör bland annat de stora ekonomutbildningarna, personalutbildningar och systemvetenskaplig utbildning. Det är framför allt männen med arbetarbakgrund som klarar sig sämre på dessa utbildningar. Endast 68 procent tar ut examen eller uppnår 120 poäng efter åtta år, jämfört med 82 procent för studenter från akademikerhem. För kvinnornas del finns inte alls samma skillnad.

Trots att skillnaderna i studieresultat är små består den sociala snedrekryteringen till högskolan. 25 procent av nybörjarstudenterna 2000/01 hade arbetarbakgrund, medan motsvarande andel i hela befolkningen är 37 procent. Lägst andel studenter med arbetarbakgrund har läkarutbildningen,6 procent. Utbildningarna till sjuksköterska och grundskollärare 1-7 har relativt hög andel, 24 respektive 21 procent.

Högskoleverket har också undersökt hur studenter med utländsk bakgrund klarar sig. Även här är skillnaderna små. 65 procent tar examen eller uppnår 120 poäng efter åtta år jämfört med 74 procent för studenter med svensk bakgrund.

Andelen studenter med utländsk bakgrund på olika utbildningar varierar kraftigt. Bara 3-4 procent av lärarstudenterna har utländsk bakgrund medan motsvarande siffra på tandläkarutbildningen är 47 procent.

Andel studenter med arbetar- respektive utländsk bakgrund på några utbildningar

UtbildningArbetarbakgrundUtländsk bakgrund
Läkare628,4
Musiklärare134,6
Tandläkare1546,8
Gymnasielärare183,7
Gr.sk.lärare 4-9194,0
Gr.sk.lärare 1-7212,9
Sjuksköterska256,6
Social omsorg307,1
Barn-och ungdomspedagogik334,7

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin