Läs senare

Spännande om skilda synsätt på sociala problem

”Perspektiv på sociala problem” är en kursbok för högskolestuderande i sociala och samhällsvetenskapliga ämnen och för yrkesverksamma och frivilligarbetare som kommer i kontakt med teorier och praktiska tillämpningar rörande problem som till exempel missbruk, misshandel, fattigdom och stökiga barn.

09 Apr 2003

Detta är en kursbok för högskolestuderande i sociala och samhällsvetenskapliga ämnen och för yrkesverksamma och frivilligarbetare som kommer i kontakt med teorier och praktiska tillämpningar rörande problem som till exempel missbruk, misshandel, fattigdom och stökiga barn. Den är upplagd som en antologi där ett antal nordiska författare/forskare ur flervetenskaplig synvinkel (förutom sociologisk även psykologisk och historisk) diskuterar hur man kan förstå respektive tillämpa sin förståelse av det som definieras som ett socialt problem.

Boken består av tre delar. I den första diskuteras begreppen och dess historia. I den andra teoretiska perspektiv på olika nivåer, exempelvis om man utgår från objektiva sakförhållanden eller om man ser till den subjektiva upplevelsen/definitionen, det vill säga problemen sedda som en social konstruktion. I den tredje analyseras sociala problem utifrån moderna teorier om makt, kön, etnicitet och ojämlikhet.

Några axplock bland det jag funnit matnyttigt är vinklingen huruvida teorier och begrepp som utvecklats i andra länder utan vidare kan överföras på de nordiska länderna eller om det behövs ett mer medvetet skandinaviskt perspektiv. Spännande är också redovisningen av kritiken gentemot det socialkonstruktivistiska perspektivets eventuella svagheter i form av bristande samhällskritisk kraft. Det holistiska perspektivet å sin sida tar hänsyn till både den enskilde individens livshistoria och förhållanden i miljön och har använts i den longitudinella forskningen vilken bidrar med tänkvärda aspekter på vad som är riskfaktorer för att sociala problem skall uppstå. För den något äldre läsaren är det också intressant att reflektera över svängningarna i de ideologiska och retoriska förklaringsmodellerna där 1970-talet präglades av strukturella förklaringar, 1980-talet av ”det individuella ansvaret” och 1990talet av genetiska förklaringar till sociala problem.

De skilda perspektivengör boken lämplig som underlag för grupparbeten och diskussioner.
  En gammal historia som gjorde sig påmind är den om de blinda indiska vetenskapsmännen som skulle förklara vad en elefant är. När de närmade sig sitt studieobjekt fick en av dem tag i snabeln, en ett öra, en annan elefantens sida och en ett ben. Hur deras rapporter skilde sig åt får ni själva försöka konstruera…

ANDERS STENBERG

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin