Läs senare

Stärk utsatta skolor

Satsa på fler lärare, inte andra personalgrupper, i utsatta områden. Det skriver två politiker från Liberalerna.

25 jan 2016

Illustration: Maria RaymondsdotterSverige står inför en lärarbrist. Tyvärr blir bristen extra kännbar på utsatta skolor.

Lärarnas tidnings undersökning i nr 19/15 visade att rekryteringsläget på utsatta skolor blir allt svårare i både Malmö och Göteborg. Även i Stockholm är trenden tydlig. Om inget görs kommer vi snart se att andra personalgrupper, som elevassistenter, tvingas täcka upp för en brist på ­lärare. Om så sker, kommer det att ytterligare under­minera de skolor som har sämre resultat.

När det finns gott om jobb finns ingen anledning för ­lärare att stanna där villkoren är dåliga. Såväl bra lönevillkor och karriärmöjligheter som god arbetsmiljö behövs. ­Tyvärr saknas en politik för detta i de tre socialdemokratiskt ledda storstäderna och hos S-MP-regeringen.

Dåvarande Folkpartiet vidtog åtgärder för att öka läraryrkets status. Vi införde lärarlegitimation, reformerade lärarutbildningen och satsade rekordmycket på kompetensutveckling. Vi inrättade karriärtjänster, där skolor i utanförskapsområden fick extra många.

Trots att karriärreformen landat väl har regeringen avbrutit den. Statens nya lönesatsning utgår dessutom från att varje huvudman redan påtagligt prioriterar just lärarna. Därmed finns en risk att lärare i kommuner som är ointresserade av skolan går miste om både karriärtjänster och lönehöjning.

I Stockholm höjde Liberalerna lärarlönerna med i snitt 7 500 kronor i månaden 2006—2014. Men Socialdemo­kraterna i Stockholm har avbrutit lönesatsningen. De uttrycker snarare att det, som rekryteringsläget är, handlar om att rekrytera andra personalgrupper till skolan. Vi menar att utan en politik för fler lärare kommer skolan inte att kunna göra ett bra jobb.

Det måste vara ett viktigt karriärsteg att ta sig an elever med de tuffaste utmaningarna. Högre lön och fler karriär­tjänster är särskilt viktigt på utsatta skolor, liksom ett ­arbete för en bra arbetsmiljö. Vi föreslår att satsningen på fler karriärtjänster i utanförskapsområdena ska återinföras.

Läraryrkets status kommer inte att stärkas utan en skolpolitik för kunskap och studiero.

Många skolor fungerar bra, men inte alla. Under hösten tvingades en skola i en kommun i södra Stockholm att göra ett tjugotal anmälningar till socialtjänsten. Återkommande tvingades man ta hjälp av polis. Efter en termin har huvudmannen vaknat.

Hur såg lärares och elevers arbetsmiljö ut under det halvåret? Det får inte bli så att otrygghet »tas för givet« därför att skolan ligger i ett visst område. Otrygghet måste tas på allvar direkt. I Liberalernas budgetförslag för 2016 finns 100 miljoner kronor avsatta för skolor med ordningsproblem.

Obehöriga som uppehåller sig i skolan måste kunna upptäckas och avvisas. Socialtjänsten måste få mandat att samarbeta med skolorna så att lärarna kan fokusera på sitt kärnuppdrag.

Skolor som har problem bör kunna ta hjälp, till exempel genom en »trygghetsakut« med erfarenhet från framgångsrikt trygghetsarbete. Det har Liberalerna föreslagit i Stockholm. Extern hjälp kan göra att en skola som haft det tufft kan få näsan över vattenytan.

Skolan är samhällets kanske allra viktigaste plats. Lärarflykten från »svåra« skolor kan bara hejdas om kommuner och huvudmän agerar för att stärka lärarna. Socialdemokraterna har inte visat att de har några svar på dessa utmaningar.

ur Lärarförbundets Magasin