Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Staten tar över kommunal skola efter hård kritik

TvångsåtgärderFör första gången tar staten i form av Skolinspektionen tillfälligt över på en kommunal skola på grund av allvarliga brister.

av Niklas Arevik
09 jan 2019
09 jan 2019
Storvretskolan i Botkyrka. Foto: Google.

Beslutet kallas ”statliga åtgärder för rättelse” och gäller Storvretskolan i Botkyrka kommun, som efter att ha belagts med vite två gånger inte kommit tillrätta med omfattande problem. Det har aldrig genomförts tidigare och kan närmast jämföras med tvångsnedläggning av en fristående skola, vilket är en åtgärd som inte kan utföras i kommunal verksamhet.

– Det är första gången vi tillämpar denna åtgärd. Vanligen rättar sig huvudmännen efter våra förelägganden, i synnerhet vid vite. Men det har inte skett i detta fall, trots att vi har vitesförelagt två gånger, på 800.000 kronor och 1,4 miljoner kronor, säger Jukka Kuusisto, avdelningschef på Skolinspektionen.

Själva ingripandet innebär att Skolinspektionen utser två särskilda rådgivare som ska tjänstgöra på skolan på heltid i som längst i åtta månader. Rådgivarna ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med skolans ”omfattande och allvarliga” brister. Även en kompetensutveckling av skolans lärare ska genomföras. Åtgärderna sker på bekostnad av Botkyrka kommun.

Är det en slags tvångsförvaltning?

– Det är fortfarande rektorn som styr verksamheten, skolan är en kommunal angelägenhet i Sverige. Men tanken är att verksamheten ska styras så att bristerna avhjälps, säger Jukka Kuusisto.

Men vad händer om rektorn och rådgivarna inte är överens?

– Vi kommer att följa upp detta, och skulle det bli så att samarbetet inte fungerar kommer vi att ta kontakt med huvudmannen. Jag är övertygad om att kommunen vill att eleverna ska ha en väl fungerande utbildning. Vi träffade huvudmannen i dag. De tar beslutet på stort allvar och är villiga att samarbeta med oss.

Bristerna på skolan gäller områdena trygghet och studiero, undervisning, särskilt stöd, värdegrundsarbete, bristande samverkan mellan lärarna samt att skolbiblioteket inte används i undervisningen.

Mirlinda Quranolli, vice ordförande för Lärarförbundet Botkyrka.

Mirlinda Quranolli är vice ordförande för Lärarförbundet Botkyrka. Hon konstaterar att de länge känt till problemen på Storvretskolan.

– Jag har haft möte med ledningen och vårt huvudskyddsombud om arbetsmiljön på skolan, bland annat när det gäller trygghet och studiero. Det handlade då om att ta till åtgärder utifrån arbetsmiljölagen.

Hon säger att avdelningen till viss del delar Skolinspektionens bedömning.

– Med hänsyn till de problem som finns är det bra att de vidtagit åtgärder, att kommunen får extern hjälp att se problematiken. Men framför allt är skolorna i kommunen underfinansierade och behöver mer resurser. Dessutom behövs tydliga riktlinjer när det gäller trygghet och studiero.

Hur har lärarna reagerat på beslutet?

– De är lite förvånade men ändå inte. De har precis fått reda på detta, och vi kommer att ha kontinuerlig kontakt framöver.

Botkyrka kommun skriver i ett pressmeddelande att man beslutat att genomföra omfattande åtgärder för att komma tillrätta med problemen på Storvretskolan. Bland annat byts både rektorn och grundskolechefen ut.

– För elevernas skull är det viktigt att säkerställa att vi kommer tillrätta med problemen så fort som möjligt. Därför vidtar vi en rad åtgärder omedelbart. Vi kommer också att samarbeta med Skolverket och Skolinspektionen för att ta reda på om det behövs ytterligare åtgärder framöver, säger Mikael Caiman Larsson, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

Åtgärdspaketet innebär bland annat:

  • Omfattande förändringar i hur utbildningsförvaltningen arbetar för att följa upp skolornas arbete och säkra kvaliteten i verksamheterna.
  • En ny funktion inrättas med uppgift att följa upp och säkerställa att brister alltid hanteras tillfredsställande i alla kommunens skolor för att komplettera ordinarie kvalitetsarbete.
  • Storvretskolan kommer att få en ny rektor som i sin tur får en ny grundskolechef.
  • I samarbete med Skolverket vidtas åtgärder för att utveckla utbildningsförvaltningens ledning och styrning.

ur Lärarförbundets Magasin