Läs senare

Stockholms stad bröt mot upphandlingslagen

LT granskarStockholms stad bröt både mot de egna riktlinjerna och upphandlingslagen när de köpte in ett formulär från Arete akademi inför fördelningen av lärarlönelyftet.
– Vi hade bråttom, säger Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen.

av Enikö Koch
06 sep 2017
06 sep 2017
Blankett för självskattning. Det här formuläret köpte Stockholms stad från Arete akademi, men upphandlingen dokumenterades inte, vilket strider mot upphandlingslagen. Notan gick på 297 469 kronor. Staden bröt dessutom mot sina egna riktlinjer (se faktaruta).

Stockholms utbildningsförvaltning har ett större samarbete med Arete akademi vad gäller lärarmeritering.

Men de har också köpt in andra tjänster av företaget där de både brutit mot sina egna riktlinjer och dokumentationsplikten i lagen om upphandling, kan Lärarnas tidning avslöja.

Ett bedömningsprotokoll inför fördelningen av lärarlönelyftet köptes in för en kostnad av 297 469 kronor utan att förvaltningen konkurrensutsatte tjänsten eller dokumenterade upphandlingen.

– Brådskan är det främsta skälet. Vi har ju en god kunskap om vad som finns på marknaden och gjorde bedömningen att det inte fanns något annat just då. Och vi kunde ha dokumenterat det, men det gjorde vi inte. Vi hann inte med det, förklarar Astrid Gadman, personalchef.

Lagen i korthet

Så säger lagen om upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter en gräns för direktupphandling på 534 890 kronor. Under detta belopp är det alltså inte olagligt att direktupphandla utan att ta in offert från fler aktörer. Men enligt samma lag krävs dokumentation av varje direktupphandling som överstiger 100 000 kronor.

Om en myndighet köper flera tjänster inom samma ”område” inom loppet av ett år, räknas dessa samman. Hade till exempel Stockholms stad köpt två liknande verktyg från Arete akademi för 300 000 kronor vardera, hade det varit ett lagbrott som de hade kunnat dömas till skadestånd för. Avtalet hade också kunnat ogiltigförklaras då.

Det var när regeringens lärarlönelyft kom och kommunerna snabbt fick hitta ett system för att fördela pengarna som inköpet gjordes. Astrid Gadman berättar att de tillsammans med de fackliga organisationerna ville ha en transparent och tydlig process för fördelningen, och att blanketten bidrog till detta. Astrid Gadman framhåller att kostnaden hade blivit mycket högre om alla rektorer själva skulle tagit fram egna kriterier för fördelning av pengarna.

Varför gjorde ni inte ett bedömningsprotokoll själva centralt på förvaltningen?

– Vi behövde prioritera för att klara av administrationen av lärarlönelyftet. Därför blev det nödvändigt för oss att köpa in verktyget. Om det hade funnit mer tid så hade vi möjligen gjort andra prioriteringar.

Slarvar ni även med att dokumentera andra upphandlingar?

– Nej, det är en engångsföreteelse.

En annan enhet inom samma utbildningsförvaltning, FOU-enheten, har också köpt in en tjänst av Arete akademi utan att följa de egna riktlinjerna. Ett observationsprotokoll köptes in 2014 med en licensavgift på 48 000 per år, utan att tjänsten konkurrensutsattes. Licensen förlängdes sedan ytterligare ett år.

Nina Radojkovic, råd på Konkurrensverket, anser att Stockholms stads agerande kan få allvarliga konsekvenser.

– Det är ett riskbeteende. Om de inte dokumenterar den här typen av inköp vet de själva inte när de hamnar över gränsen där man inte längre får göra en direktupphandling, säger hon och tillägger:

– Om uppgifterna stämmer bryter Stockholm stad i varje fall mot dokumentationsplikten. Det här är en ny lagstiftning som vi är intresserade av att följa hur den efterlevs. Regeln om dokumentationsplikt faller inom ramen för vår upphandlingstillsyn och vi kan rikta kritik mot en myndighet som inte följer lagstiftningen.

Gäller i Stockholm

Stockholms stads egna riktlinjer

I Stockholm gäller dessutom detta för direktupphandling:

”Dokumentationsplikten omfattar alla direktupphandlingar över 100 000 kr. Nämnden bör dock följa samma krav på dokumentation även för direktupphandlingar över 30 000 kr. Dokumentationen ska sammanställas och hållas ordnad.”

”Dokumentationsplikt: Enligt lagen ska en upphandlande myndighet anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor (15 kap 18 § LOU och LUF och 15 kap 20 § LUFS). Dokumentationsplikten innebär att alla direktupphandlingar över 100 000 kr bör genomföras genom att skriftligt anbud/offert infordras.”

Läs hela riktlinjerna här. Där framgår även vad dokumentationsplikten omfattar.

ur Lärarförbundets Magasin